Na osnovu člana 4. stav 4. Zakona o lovstvu (“Službeni glasnik RS” br. 39/93, 44/93 - ispravka, 60/93 - ispravka i 101/05 - dr. zakon) Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, donosi:

N A R E D B U
O LOVOSTAJU DIVLJAČI


(Objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 55 od 28. juna 2006)

Član  1.
Zabranom lova u određenom periodu -lovostajem zaštićuju se sledeće vrste sisara i ptica:
1) Sisari
1. jelen -evropski (Cervus elaphus L.), u periodu od 15. februara do 31. jula mužjak-jelen i mladunče-tele, u periodu od 1. februara do 15. avgusta ženka-košuta;

2. jelen lopatar (Cervus dama L.), u periodu od 1. februara do 15. septembra mužjak - jelen, u periodu od 1. februara do 30. septembra ženka - košuta i mladunce - tele;;
3. jelen - belorepi (Odocoileus virginianus Z.), u periodu 1. februara do 15. septembra mužjak - jelen, u periodu od 1. februara do 30. septembra ženka - košuta i mladunce - tele;;
4. srna (Capreolus capreolus L.), u periodu od 1. oktobra do 15. aprila mužjak - srndac, u periodu od 1. februara do 30. septembra ženka - srna i mladunce - lane;;
5. divokoza (Rupicapra rupicapra L.), u periodu od 1. februara do 31. jula mužjak - divojarac, u periodu od 1. februara do 31. avgusta ženka - divokoza i mladunce - divojare;
6. muflon (Ovis musimon Screb.), u periodu od 1. januara do 30. septembra;
7. divlja svinja (Sus scrofa L.), u periodu od 1. februara do 30. aprila mužjak - vepar, u periodu od 1. januara do 30. juna ženka - krmaca i u periodu od 1. februara do 30. juna mladunce - prase;
8. medved (Ursus arctos L.), tokom cele lovne godine;
9. kuna zlatica (Martes martes L.), tokom cele lovne godine;
10. kuna belica (Martes foina Erh.), u periodu od 1. februara do 15. oktobra, osim na podrucju AP Vojvodine tokom cele lovne godine;
11. jazavac (Meles meles L.), u periodu od 1. decembra do 31. jula, osim na podrucju AP Vojvodine tokom cele lovne godine;
12. ondatra (Ondatra zibethica L.), u periodu od 1. aprila do 31. avgusta;
13. veverica (Sciurus vulgaris L.), tokom cele lovne godine osim u registrovanim semenskim sastojinama u periodu od 1.aprila do 31. jula;
14. sivi puh (Glis glis L.), tokom cele lovne godine, osim u registrovanim semenskim sastojinama u periodu od 1. aprila do 31. jula;
15. zec (Lepus europaeus Pall.), u periodu od 1. januara do 15. oktobra, u periodu od 15. decembra do 31. decembra dozvoljen je lov iskljucivo hvatanjem živih zeceva;
16. lasica (Mustela nivalis L.), tokom cele lovne godine, osim na podrucju registrovanih fazanerija (do 500 metara) u periodu od 1. februara do 30. aprila;
17. vuk (Canis lupus L.), na podrucju Deliblatske pešcare i Vršackih planina tokom cele lovne godine;
18. divlja macka (Felis silvestris Schreb.), u periodu od 1. marta do 31. jula, osim na podrucju AP Vojvodine tokom cele lovne godine;
2) Ptice
1. siva caplja (Ardea cinarea L.), tokom cele lovne godine osim na podrucju registrovanog ribnjaka u periodu 1. februara do 31. avgusta;
2. divlja guska (Anser anser L.), tokom cele lovne godine;
3. divlja guska lisasta (Anser albifrons Sc.), u periodu od 15. februara do 30. septembra;
4. divlja guska glogovnjaca (Anser fabalis Lat.), tokom cele lovne godine, osim na podrucju AP Vojvodine u periodu od 15. februara do 30. septembra;
5. divlja patka gluvara (Anas platirhynchos L.), u periodu od 15. februara do 31. avgusta;
6. divlja patka kržulja (Anas creccea L.), u periodu od 15. februara do 31. avgusta;
7. divlja patka ridoglava (Aythya ferina L.), u periodu od 15. februara do 31. avgusta;
8. divlja patka pupcanica (Anas querquedula L.), u periodu od 15. februara do 31. avgusta;
9. divlja patka zviždara (Anas penelope L.), u periodu od 15. februara do 31. avgusta;
10. jastreb kokošar (Accipiter gentilis L.), u periodu od 1. februara do 31. jula;
11. leštarka (Bonasa bonasia L.), tokom cele lovne godine;
12. jarebica kamenjarka (Alectoris graeca Maisner.), u periodu od 1. decembara do 15. oktobra;
13. poljska jarebica (Perdix perdix L.), u periodu od 1. decembra do 15. oktobra;
14. prepelica (Coturnix coturnix L.), u periodu od 1. oktobra do 31. jula;
15. fazan (Phasianus colchicus L.), u periodu od 15. januara do 15. oktobra u otvorenim lovištima, osim u lovištima u kojima se fazani puštaju neposredno pred lov na uredene površine za izlovljavanje od 50 - 300 hektara u periodu od 1. marta do 15. oktobra;
16. liska crna (Fulica atra L.), u periodu od 15. februara do 31. avgusta;
17. šumska šljuka (Scolopax rusticola L.), u periodu od 1. februara do 31. septembra, osim planinskih podrucja gde je zašticena lovostajem tokom cele lovne godine;
18. bekasina (Gallinago gallinago L.), u periodu od 1. februara do 31. septembra;
19. divlji golub grivnaš (Columba palumbus L.), u periodu od 15. februara do 31. jula;
20. divlji golub pecinar (Columba livia L.), tokom cele lovne godine;
21. divlji golub dupljaš (Columba oenas L.), tokom cele lovne godine;
22. gugutka (Streptopelia decaocto L.), u periodu od 1. oktobra do 31. jula, osim na podrucju AP Kosova i Metohije tokom cele lovne godine;
23 . grlica (Streptopelia turtur L.), u periodu od 1. oktobra do 31. jula;
24 . sojka (Garrulus glandarius L.), u periodu od 15. februara do 31. jula;
25 . gacac (Corvus frugilegus L.), u periodu od 15. februara do 31. jula, osim na podrucju AP Kosova i Metohije tokom cele lovne godine.

Sve vrste ptica navedene u clanu 4. stav 2. tacka 2) Zakona o lovstvu koje nisu navedene u podtacki 2) ove tacke, zašticuju se zabranom lova tokom cele lovne godine.

Član 2.
Za sve vrste sisara i ptica iz tacka 1. ove naredbe za koje lov nije utvrden planskim dokumentom gazdovanja lovištem, lovostaj traje tokom cele lovne godine:

Član 3.
Danom stupanja na snagu ove naredbe prestaju da važi Naredba o lovostaju divljaci ("Službeni glasnik RS", broj 19/02) i Naredba o zabrani lova divljaci radi sprecavanja pojave i širenja zarazne bolesti ptica avijarne influence u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS", broj 88/05).

Član 4.
Ova naredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Broj 324-03-91/2006-10
U Beogradu, 22. juna 2006. godine
Ministar, Goran Živkov, s.r.


© 2004 Lovački savez Srbije