Predlog teksta:

P R A V I L N I K
O DISCIPLINSKOJ I MATERIJALNOJ ODGOVORNOSTI
ČLANOVA LOVAČKOG UDRUŽENJA

Lovačko udruženje ________________________________________________________________

iz ________________________________________________________________ donosi

 

P R A V I L N I K
O DISCIPLINSKOJ I MATERIJALNOJ ODGOVORNOSTI
ČLANOVA LOVAČKOG UDRUŽENJA


U _______________________________________________________________ dana

__________________________________________________________ 2___. godine

Na osnovu člana ________. Statuta Lovačkog Udruženja

"_________________________________________" Skupština Lovačkog udruženja

____________________________________________ iz

____________________________________________________, na sednici održanoj

dana ____________________________________________.200__. godine, donosi


P R A V I L N I K
O DISCIPLINSKOJ I MATERIJALNOJ ODGOVORNOSTI
ČLANOVA LOVAČKOG UDRUŽENJA

"__________________________________________________"

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom se utvrđuje disciplinska i materijalna odgovornost članova lovačkog udruženja "__________________________________________________" /u daljem tekstu Udruženje/ za povredu lovne discipline i pravila ponašanja utvrđenih Zakonom o lovstvu, Statutom i drugim opštim aktima Udruženja.

Član 2.

Svaki lovac je podjednako obavezan da poštuje Zakon o lovstvu, Statut i druga opšta akta Udruženja.
Nepoznavanje propisa iz predhodnog stava nikoga ne opravdava.


Član 3.
Član Udruženja može biti proglašen odgovornim samo za one povrede lovne discipline, koje su predviđene aktima iz člana 1. ovog Pravilnika.

Član 4.
Član Udruženja ne može biti disciplinski ili materijalno kažnjen ako nije saslušan osim ako se bez opravdanih razloga ne odazove na uredno mu dostavljen poziv.

Član 5.
Član Udruženja ne može biti kažnjen za jedno delo dva puta.

Član 6.
Okrivljenom članu Udruženja se mora omogućiti da se izjasni o svim činjenicama i dokazima.
Okrivljeni u disciplinskom postupku slobodno formuliše svoju odbranu, a ima pravo da ne odgovara na postavljena pitanja.
U slučaju da je okrivljeni odlučio da ćuti, ova se činjenica ne sme uzeti kao otežavajuća okolnost.
U slučaju kada se utvrdi da je okrivljeni svojim iskazom istinito prikazao činjenično stanje, ova se činjenica obavezno mora uzeti kao olakšavajuća okolnost, i obrnuto ukoliko je okrivljeni neistinito prikazao činjenično stanje ova se činjenica ima uzeti kao otežavajuca okolnost.

Član 7.
Disciplinsku i materijalnu odgovornost članova Udruženja utvrđuje Disciplinska Komisija u postupku i na način utvrđen ovim Pravilnikom.

Član 8.
Svaki član Udruženja koji je kažnjen ili je obavezan da nadoknadi materijalnu štetu ima pravo žalbe drugostepenom organu.

II DISCIPLINSKA ODGOVORNOST


Član 9.
Član Udruženja odgovara disciplinski ukoliko je povredu izvršio s umišljajem ili iz nehata.

Član 10.
Disciplinska povreda se može učiniti činjenjem ili nečinjenjem.
Krivična ili prekršajna odgovornost za izvršenu disciplinsku povredu ne isključuje disciplinsku odgovornost člana Udruženja, ako je radnja koja predstavlja krivično delo ili prekršaj, istovremeno i disciplinska povreda.

Član 11.
Odredbe ovog Pravilnika primenjivaće se i na članove koji napuste Udruženje po izvršenoj disciplinskoj povredi, s tim što izrečena kazna počinje teći od dana ponovnog učlanjenja u Udruženje.

Član 12.
Disciplinskom povredom smatra se svaka radnja ili ponašanje koje predstavljaju
povredu lovne discipline.


Član 13.
Za izvršene disciplinske povrede mogu se izreći sledeće kazne:
1. opomena,
2. ukor,
3. zabrana lova,
4. zabrana vršenja izbornih funkcija,
5. isključenje iz Udruženja.

1.OPOMENA
Član 14.
Kaznom opomene kazniće se član Udruženja koji učini sledeću disciplinsku povredu:
1. Ne učestvuje na organizovanju skupnih akcija Udruženja ili sekcija.
2. Ne puca na štetočine prilikom lova na korisnu divljač ili u organizovanim akcijama u cilju redukcije brojnosti prenamnožene predatorske divljači.

2. UKOR
Član 15.
Kaznom ukora kazniće se član Udruženja koji učini sledeću disciplinsku povredu:
1. Lovi bez lovačkih isprava u slučaju kada iste poseduje, ali ih nema pri sebi,
2. Ne odaziva se bez opravdanog razloga, pozivu na sastanke sekcije Udruženja, Skupštine Udruženja i drugih lovačkih skupova organizovanih u cilju dogovaranja i donošenja određenih odluka, i ne učestvuje u drugim akcijama,
3. Ne prijavljuje ulovljenu divljač
4. Lovi u grupi manjoj od tri člana,
5. Ako narušava lovačku etiku (puca ispred drugoga, puca kada pred očima nema čist vidik i dr.).
6. Delimično poštuje i sprovodi u život odluke i zaključke organa Udruženja,
7. Lovi u društvu nelovaca, ukoliko nije znao za to,
8. Ide u lovište pre određenog vremena za lov i ostaje u lovištu posle isteka takođe određenog vremena za lov.

3. ZABRANA LOVA

ZABRANA LOVA OD 3 DO 6 MESECI

Član 16.
Kaznom zabrane lova od tri do šest meseci kazniće se član Udruženja koji učini sledeću disciplinsku povredu:
1. Namerno pogrešno primenjuje normativna akta Udruženja ili odluke organa upravljanja Udruženja,
2. ometa druge u lovu,
3. kao član grupe ne otkrije lovočuvaru prekršioca, bez obzira da li je prekršilac
naknadno otkriven ili ne,
4. lovi sa nerasnim psima,
5. lovi divljač na poljoprivrednom zemljištu zasejanom kulturama, u vreme kada je to zabranjeno,
6. nekorektno se odnosi prema lovočuvarima, rukovodiocima lova i kontrolnim organima,
7. prikriva ili pomaže tuđe disciplinske prekršaje,
8. lažno svedoči u disciplinskom postupku,
9. podnosi lažne prijave,
10. odbija da o sebi i drugima da lične podatke koji su neophodni za utvrđivanje činjeničnog stanja, ili daje pogrešne podatke,
11. proganja ili uznemirava divljač u nedozvoljeno vreme,
12. vodi u lov lice koje nije član Udruženja, a nema za to odobrenje,
13. lovi i traži divljač sa punim oružjem iako je on, odnosno grupa, namirena,
14. lovi zaštićenu divljač a nije izmirio obaveze poena,
15. lovi u društvu nelovaca, iako je za to znao,
16. vodi u lov maloletno lice, bez odobrenja, tj. lice koje nije član lovačkog podmlatka
17. puca u lovištu pre vremena određenog za početak ili posle isteka vremena.

ZABRANA LOVA OD 6 DO 12 MESECI

Član 17.
Kaznom zabrane lova od šest do dvanaest meseci kazniće se član Udruženja koji učini sledeću disciplinsku povredu:
1. drugom ustupi svoju lovačku pušku ili lovačke isprave, a dotično lice nema dozvolu za nošenje oružja,
2. ako odstreli fazanku, dva ili više fazanskih petlova ili zečeva, a ulovljenu divljač ne podeli lovcima bez ulova.
3. pravi nered u lovu i pri javnim skupovima i akcijama (pod neredom se podrazumeva pravljenje galame, psovke, svađe, neprijatna dobacivanja, pokušaj izazivanja tuče, nanošenje uvrede lovočuvarima i drugim licima, - pred disciplinskom komisijom,
4. lovi divljač, a ne poseduje neku od lovačkih isprava,
5. lovi divljač lovačkom puškom sa više od dva metka

ZABRANA LOVA OD 1 DO 2 GODINE

Član 18.
Kaznom zabrane lova od jedne do dve godine kazniće se član Udruženja koji čini jednu od sledećih disciplinskih povreda:
1. nekontrolisano pušta pse u lovište za vreme lovostaja, odnosno po završetku lovne sezone na određenu vrstu divljači.
2. lovi nelovačkim oružjem, odnosno sredstvima,
3. ako lovi, a nije izmirio obaveze prema Udruženju, zbog čega nije mogao podići lovačku kartu,
4. ako lovi zaštićenu divljač u nelovne dane,
5. ako lovi zabranjenu vrstu divljači,
6. ako ne izvršava obaveze utvrđene Zakonom, statutom i drugim opštim aktima udruženja.
7. ako rani drugo lice u lovu.

ZABRANA LOVA DO DVE GODINE

Član 19.
Kaznom zabrane lova od dve godine kazniće se član Udruženja koji nedopušteno lovi u rezervatu.
Istom kaznom kazniće se lice koje pobegne u momentu nailaska kontrole ili koje ne dozvoli pregled lovačke opreme, vozila, ko lovi upotrebom reflektora, farova, baklji i drugih svetlosnih izvora, upotrebom zvučnih efekata, veštačkih i živih mamaca, kao i upotrebom hrane u koju se stavlja omamljujuće sredstvo.
Istom kaznom kazniće se član Udruženja kada lovi gađanjem iz motornog vozila, gaženjem divljači sa motornim vozilom, kao i kada lovi vojničkom puškom i vojničkom municijom.

4. ZABRANA VRŠENJA IZBORNIH FUNKCIJA

Član 20.
Kaznom zabrane vršenja izbornih funkcija od jedne do četiri godine kazniće se član Udruženja koji učini sledeće disciplinske povrede:
1. neredovno i neodgovorno vrši izbornu funkciju,
2. prekoračuje svoje ovlašćenje,
3. zloupotrebljava svoj položaj,
4. neovlašćeno upotrebljava pečat ili službena akta Udruženja,
5. prima mito u vezi sa poslovima Udruženja
6. upotrebljava pretnju ili silu pri donošenju odluka ili rešenja u Udruženju.
7. širi dezinformacije o Udruženju i kvari međuljudske odnose.

5. ISKLJUČENJE IZ UDRUŽENJA

Član 21.

Kaznom isključenja iz Udruženja kazniće se član Udruženja koji učini sledeću povredu:
1. lovi za vreme lovostaja zaštićenu divljač,
2. lovi zaštićenu divljač koja je ugrožena poplavom, požarom ili snežnim nanosima,
3. nepropisno rukuje oružjem ili njime preti,
4. fizički se obračunava ili učestvuje u tuči u lovu, akcijama ili sastancima
5. rani ili ostreli srneću divljač bez dozvole,
6. dolazi u lov pod dejstvom alkohola,
7. truje ili uništava korisnu divljač,
8. uništava ili oštećuje objekte i imovinu Udruženja
9. radi na razbijanju Udruženja ili svojim postupcima nanosi štetu ili krnji ugled.
10. uništava mladunče, kvari legla, gnezda ili kupi jaja korisne divljači,
11. lovi domaće životinje
12. ometa lovnog inspektora u vršenju nadzora ili mu ne pruža potrebne podatke,
13. neovlašćeno hvata i prodaje korisnu divljač
14. prikriva bitne elemente o sebi prilikom podnošenja molbe za prijem u članstvo Udruženja.

Član Udruženja kažnjen isključenjem može ponovo biti primljen u Udruženje kao novi član, po isteku tri godine od dana izrečene kazne, uz uslov da Udruženje oceni da kažnjeni svojim vladanjem i ponašanjem ispunjava uslove za prijem u Udruženje.

Član 22.
Ukoliko clan Udruženja sa jednom radnjom izvršenja ili sa više radnji izvršenja, ucini više disciplinskih povreda, može mu se izreci samo jedna kazna za najtežu disciplinsku povredu, s tim što vrsta i visina kazne može biti pooštrena iznad mere propisane za tu disciplinsku povredu.

Član 23.
Ako u roku od tri godine lovac bude kažnjen dva ili više puta zabranom lova disciplinska komisija mora podneti zahtev nadležnom organu MUP-a za privremeno oduzimanje oružja od prekršioca.

OLAKŠAVAJUĆE I OTEŽAVAJUĆE OKOLNOSTI

Član 24.
Pri odmeravanju kazne Disciplinska komisija je dužna da uzme u obzir težinu i posledice izvršenog prestupa, odgovornost izvršioca, veličinu štete i uslove pod kojima je disciplinska povreda učinjena kao i sve druge olakšavajuće i otežavajuće okolnosti koje mogu uticati da kazna bude blaža ili strožija.
Olakšavajuće okolnosti su, na primer, priznanje, mladost, ranije nekažnjavanje, pristojno ponašanje u Udruženju, korisne aktivnosti, pomoć Udruženju na unapređenju lovstva i dr.
Kao otežavajuće okolnosti mogu se uzeti na primer lažno prikazivanje činjeničnog stanja, ranije kažnjavanje, neaktivnost u Udruženju i dr.
Ako je od prethodne disciplinske kazne, ukora ili opomene prošlo više od tri godine, ili od kazne zabrane lova više od pet godina, ili od kazne isključenja više od 10 godina, ove prethodne kazne, mogu se uzeti kao otežavajuće okolnosti.

POOŠTRENJE I UBLAŽENJE KAZNE

Član 25.
Ako Disciplinska Komisija utvrdi da postoje posebne olakšavajuće okolnosti, tako da se i sa blažom kaznom može postići svrha kažnjavanja ona može izreći blažu kaznu od propisane za određenu disciplinsku povredu.
Ako disciplinska Komisija utvrdi da postoje posebne otežavajuće okolnosti, tako da se sa propisanom kaznom ne bi mogla postići svrha kažnjavanja, ona može izreći težu kaznu od propisane, bilo po vrsti, bilo po dužini trajanja kazne, i to samo za jedan stepen više nego što je predviđeno.

TRAJANJE KAZNE
Član 26.

Kazna počinje teći od dana izricanja kazne od strane Disciplinske komisije. Vreme provedeno pod suspenzijom sastavni je deo vremenske kazne izrečene rešenjem Disciplinske komisije.

ZASTARELOST
Član 27.

Pravo na pokretanje i vođenje postupka zbog izvršene disciplinske povrede ili učinjene štete zastareva za šest meseci od dana saznanja za povredu, štetu i izvršioca, a u svakom slučaju u roku od dvanaest meseci, osim ako discciplinska povreda predstavlja istovremeno i krivično delo ili prekršaj, kada važe rokovi zasterelosti za to krivično delo, odnosno prekršaj.

III MATERIJALNA ODGOVORNOST

Član 28.
Član udruženja koji nedozvoljeno ili u nevreme izvrši odstrel, u nevreme pušta pse u lovište, uhvati u zamku, klopku ili na drugi način uništi ili rani ili prisvoji zaštićenu divljač na terenima Udruženja, dužan je da nadoknadi štetu Udruženju, po važećem Pravilniku o visini štete za bespravno ulovljenu ili na drugi način uništenu divljač.
Dužna su i lica koja nisu članovi Udruženja da nadoknade štetu Udruženju po važećem Pravilniku o visini štete za bespravno ulovljenu ili na drugi način uništenu divljač.

Član 29.
Uplaćeni iznos na ime naknade za učinjenu štetu upotrebiće se isključivo za nabavku divljači.

Član 30.
Rešenjem Disciplinske komisije određuje se rok u kome je učinlac dužan da plati štetu. Ovaj rok ne može biti kraći od 15 dana ni duži od 30 dana. Izuzetno, u opravdanim slučajevima može se odrediti da se naknada štete plati u ratama u vremenu od šest meseci računajući od dana pravosnažnosti rešenja.
Ako član Udruženja ne nadoknadi štetu u napred navedenom roku, naknada štete će se tražiti ili tužbom ili zahtevom pred nadležnim sudom.
Ukoliko je štetu nanelo lice koje nije član Udruženja isti će pismeno biti pozvan da u roku od 15 dana od prijema poziva naknadi štetu, pa ukoliko to ne učini šteta će se tražiti pred nadležnim sudom. Tužbu sudu odnosno zahtev za naknadu štete u parničnom, krivičnom, prekršajnom, upravnom ili drugom postupku podnosi Predsednik Upravnog Odbora ili lice koje on ovlasti, a na osnovu odluke Upravnog Odbora.

Član 31.
Odredbe ovog Pravilnika o podnošenju prijave za krivično odnosno prekršajno gonjenje i o materijalnoj odgovornosti, shodno će se primenjivati i na lica koja nisu članovi Udruženja, ako učine krivično delo, prekršaj ili prouzrokuju štetu Udruženju.

Član 32.
Izvršenje određenih kazni opomene i ukora sprovodi se upisom u odgovarajuću evidenciju kažnjenih članova Udruženja.
Izvršenje kazne zabrane lova sprovodi se zabranom lovljenja u trajanju određenom rešenjem o kazni tokom cele godine, koje nastupa danom izricanja kazne.
Izvršenje kazne zabrane lova, vršenja izbornih funkcija sprovodi se zabranom izbora, odnosno prestankom funkcije u svim organima Udruženja u trajanju određenom rešenjem o kazni, koje nastupa kada rešenje o kazni bude konačno.
Izvršenje kazne isključenja sprovodi se brisanjem iz evidencije i odstranjenjem iz Udruženja, kada rešenje o kazni bude konačno.
Izvršenje naknade štete sprovodi se naplatom novčanih iznosa određenog rešenjem o kazni.
Članu Udrženja koji je kažnjen isključenjem iz Udruženja oduzimaju se lovačke isprave i lovačko oružje za vreme od 12 meseci od dana pravosnažnosti rešenja o kažnjavanju,
Lovačke isprave oduzima Disciplinska komisija, a lovačko oružje odgovarajući organ unutrašnjih poslova na predlog Disciplinske komisije.
Izvršenju kazni ne može se pristupiti posle isteka od 12 meseci od dana pravosnažnosti rešenja, o kazni.

IV DISCIPLINSKI POSTUPAK

DISCIPLINSKI ORGANI
Član 33.

Disciplinski organi su: Disciplinska komisija, Upravni Odbor i Skupština Udruženja.

Član 34.
Za vođenje prvostepenog disciplinskog postupka uključujuci i postupak za naknadu štete, nadležna je Disciplinska komisija.
Za vođenje drugostepenog disciplinskog postupka nadležan je Upravni Odbor, a za vođenje postupka za vanredno ublažavanje ili oproštaj kazne nadležna je Skupština Udruženja.

Član 35.
Disciplinska komisija je organ Skupštine Udruženja (u daljem tekstu Komisija).
Komisija je u svom radu i donošenju odluka samostalna i nezavisna ali je dužna da pravilno primenjuje sve propise.

Član 36.
Komisiju sačinjavaju 5 članova koje bira Skupština Udruženja na mandat od četiri godine. Komisija se na prvoj sednici konstituiše i iz svojih redova bira predsednika.
U komisiju ne može biti biran član Udruženja koji je kažnjen dok kazna i posledice kazne traju.

Član 37.
Rad Komisije je usmen i javan.
Komisija može isključ
iti javnost ako to zahtevaju razlozi morala ili interesi Udruženja. Javnost je obavezno isključena kada Komisija, po završenom postupku odlučuje o kazni.

Član 38.
Dužnosti predsednika komisije su:
- da saziva sednice i da im predsedava,
- da organizuje i usklađuje rad Komisije,
- da se stara da tok disciplinskog postupka bude u skladu sa propisima i da rezultat postupka bude utvrđivanje materijalne istine.
- da vodi prvostepeni postupak i da potpisuje sva rešenja koja Komisija donese,
- da odgovara za zakonitost i organizovanost rada Komisije,

Član 39.
Dužnosti članova komisije su:
- da redovno prisustvuje sednicama i da eventualni opravdani ili neopravdani izostanak
na vreme prijavi,
- da na sednicama Komisije učestvuje aktivno u raspravi i odlučivanju,
- da u disciplinskom postupku aktivno učestvuje, sa pravom da postavlja pitanja i pregleda dokaze,
Članovi Komisije za svoj rad su odgovorni predsedniku Komisije i Skupštini Udruženja.

Član 40.
Komisija poslove iz svog delokruga rada vrši na osnovu odredbi Statuta Udruženja, Zakona o lovstvu, ovog pravilnika i drugih propisa i odluka organa Udruženja.
Ako se tokom vođenja postupka utvrdi da nije propisana norma za vođenje postupka ovim Pravilnikom, shodno će se primeniti odredbe Zakona o krivičnom postupku.

Član 41.
Dužnosti komisije su:
- da poziva i saslušava one članove Udrženja za koje postoje osnovane sumnje da su izvršili disciplinsku povredu,
-da provodi postupak radi utvrđivanja da li je izvršena disciplinska povreda ili naneta
šteta Udruženju, kao i ko je to učinio
- da određuje koje će dokaze i kojim redom izvoditi tokom postupka,
- da utvrđuje kada je prikupljeno dovoljno dokaza da se sa pouzdanošću može utvrditi materijalna istina i doneti ispravna odluka.
- da vodi urednu evidenciju kažnjenih članova Udruženja,
- da prati rezultate politike kažnjavanja i da u zavisnosti od tih rezultata pooštrava ili ublažava kazne, pooštravajući kazne za one disciplinske povrede koje su u porastu, a ublažavajući kazne za one disciplinske povrede koje su u opadanju,
- da u zavisnosti od problematike disciplinske i materijalne odgovornosti dostavlja svoje sugestije i predloge Skupštini i Upravnom Odboru kako bi se preventivnim merama sprečilo povećanje disciplinskih povreda i nanošenje materijalne štete Udruženju,
- da o svom radu periodično izveštava Skupštinu Udruženja.

POKRETANJE DISCIPLINSKOG POSTUPKA

Član 42.
Disciplinski postupak se pokreće na osnovu pismene prijave:
- lovočuvara,
- lovočuvara volontera,
- Skupštine i Upravnog Odbora,
- lovnog inspektora
- organa MUP-a,
- člana ovog ili drugog lovačkog udruženja na čijoj je teritoriji izvršen prestup,
- građanina Srbije.
Prijava se podnosi Sekretaru udruženja, koji je ovlašćen da na osnovu prijave podnese zahev Disciplinskoj komisiji za pokretanje disciplinskog postupka. Isto važi i za anonimnu prijavu.

Član 43.
Komisija ispituje osnovanost Zahteva i tom prilikom može doneti jedno od sledećih rešenja:
1. da je prijava osnovana i da se postupak pokreće,
2. da je prijava bez dovoljno osnova i da se postupak ne vodi,
3. da je nastupila zastarelost zbog čega se postupak obustavlja.
Komisija je dužna da jedno od napred navedenih rešenja donese u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za pokratanje disciplinskog popstupka i o tome obavesti podnosioca zahteva i okrivljenog lovca.

Član 44.
Ako radnja učinioca disciplinske povrede sadrži i elemente krivičnog dela ili prekršaja, Komisija je dužna da pored pokretanja disciplinskog postupka podnese prijavu nadležnom organu u cilju krivičnog odnosno prekršajnog postupka-gonjenja prekršioca.

Član 45.
Komisija je dužna da donese rešenje o kazni u roku od 30 dana od donošenja rešenja o pokretanju disciplinskog postupka.

Član 46.
Komisija može punovažno raditi ako je prisutna većina članova komisije (najmanje 3 člana).
Punovažno odlučivanje o pokretanju ili nepokretanju kao i o zastarelosti postupka za donošenja rešenja o kazni ili o oslobađanju od odgovornosti, može doneti samo Komisija kada ima kvorum za odlučivanje (najmanje tri člana).

PRVOSTEPENI POSTUPAK PRED KOMISIJOM

Član 47.
Pošto je sazvao sednicu Predsednik Komisije utvrđuje da li postoji kvorum za rad Komisije, tako da ukoliko je ovaj uslov ispunjen prelazi se na rad.
Komisija ili ispituje osnovanost prijave i donosi jedno od rešenja iz čl. 43. ovog Pravilnika ili vodi pretres po onim predmetima u kojima je odlučila da se postupak pokrene.

Član 48.
Pre početka pretresa Komisija utvrđuje da li su ispunjeni uslovi za njegovo održavanje, odnosno da li je okrivljeni lovac uredno pozvan ili je on već prisutan.
Ukoliko je jedan od ova dva uslova ispunjen pristupa se pretresu.

Čan 49.
Pretres počinje time što Predsednik Komisije upoznaje okrivljenog lovca sa članovima Komisije, obaveštavajući ga da okrivljeni ima pravo da traži izuzeće ukoliko je sa nekim od članova Komisije u tako lošim odnosima, da se osnovano može sumnjati u njegovu objektivnost.
Potom se okrivljeni upoznaje sa prijavom koja je protiv njega podneta, sa njegovim pravima u postupku, posebno sa pravom da odgovara ili da ne odgovara na postavljena pitanja.
Pre početka pretresa Komisija iz prostorije udaljava sve svedoke, ukoliko su prisutni, a koji će svedočiti u tom predmetu.
Posle toga Predsednik Komisije poziva okrivljenog lovca da iznese svoju odbranu.
Posle odbrane okrivljenog, Komisija odlučuje koje će dokaze izvesti u dokaznom postupku, kao i kojim redosledom će se isti izvesti.
U dokaznom postupku mogu biti izvedeni sledeći dokazni postupci:
- uviđaj,
- rekonstrukcija
- pregled materijalnih dokaza,
- veštačenje,
- svedočenje.

Član 50.
Ukoliko okrivljeni loivac zatraži izuzeće bilo kog člana Komisije, osim Predsednika, komisija odmah odlučuje da li je zahtev za izuzeće opravdan, i ako jeste, taj član komisije ne učestvuje u daljem postupku po tom predmetu, a ako nije, to saopštava okrivljenom, koji na ovu odluku nema posebno pravo žalbe.
Ukoliko je okrivljeni zatražio izuzeće Predsednika Komisije, postupak se prekida i spisi se upućuju Upravnom Odboru koji odlučuje da li je zahtev za izuzećem Predsednika Komisije osnovan ili ne. Umesto ovoga Predsednik može odlučiti da se sam izuzme iz tog predmeta i da umesto njega taj predmet vodi jedan od njegovih zamenika.

Član 51.
Prilikom izvođenja dokaza Predsednik Komisije je dužan da pita okrivljenog da li ima ikakve primedbe na izvesni dokaz i da li želi da uputi pitanje svedoku ili veštaku.

Član 52.
Svi članovi Komisije imaju pravo da postavljaju pitanja okrivljenom kao i svedocima i veštacima i to kako pre nego što se to pravo omogući okrivljenom, tako i posle toga.

Član 53.
Kada se završi dokazni postupak Predsednik će pitati okrivljenog lovca da li ima predloga za dopunu dokaznog postupka. Ukoliko takvih predloga ima Komisija odlučuje da li će se takav predlog prihvatiti ili ne.
Komisija može i po svojoj inicijativi odlučiti da se izvedu dokazi koji nisu predloženi u prijavi niti od strane okrivljenog.

Član 54.
Kada su svi predloženi dokazi izvedeni, ili kada komisija odluči da nema potrebe za izvođenjem drugih dokaza, Predsednik Komisije poziva okrivljenog lovca da u završnoj reči iznese svoju odbranu, posebno pitajući okrivljenog da li se oseća krivim, da li se kaje i da li želi da ukloni sve posledice svog deliktnog ponašanja.

Član 55.
Ukoliko okrivljeni lovac nije došao na zakazan pretres niti je opravdao izostanak, a uredno je pozvan, Komisija u postupku neposredno izvodi dokaze koje smatra potrebnim za pravilno utvrđivanje činjenicnog stanja.

Član 56.
Posle završne reči okrivljenog iz prostorije u kojoj se vodi pretres udaljavaju se sva lica osim članova Komisije i zapisničara i prelazi se na većanje i odlučivanje.
Većanje i odlučivanje se obavlja na taj način što se ovim redosledom utvrđuje:
- da li postoji disciplinska povreda, i ako postoji koja je njena prava kvalifikacija,
- da li je okrivljeni odgovoran za izvršenu povredu, i ako jeste koje sve okolnosti,
otežavajuće i olakšavajuće stoje u ovom slučaju i najzad
- koju kaznu mu Komisija izriče,
- da li postoji materijalna šteta, u kom iznosu i ko je dužan da je nadoknadi.
Ukoliko se sa pouzdanošću ne može utvrditi ko je štetu naneo, a nesumnjivo je utvrđeno da je neko iz grupe lovaca, može se doneti odluka-rešenje da su štetu obavezni solidarno da naknade svi članovi grupe, nezavisno od toga da li su bili okrivljeni.

Član 57.
Ukoliko se utvrdi da je okrivljeni lovac u postupku pred Komisijom učinio disciplinsku povredu, ili ukoliko se utvrdi da je takvu povredu učinio i neki drugi učesnik u postupku, svedok ili veštak-lovac, pod uslovom da su ova dva poslednja dala izjavu u postupku u bilo kom svojstvu, Komisija može i bez posebne prijave protiv ovih lica utvrditi postojanje disciplinske povrede, njenu pravnu kvalifikaciju i izreći kaznu tim licima.

Član 58.
Pošto se završi većanje i odlučivanje, Komisija poziva okrivljenog lovca da mu saopšti rešenje kao i eventualne pravne posledice istog, odnosno eventualnu zabranu lova i sl. od tog dana.

Član 59.
Komisija može doneti jedno od sledećih rešenja:
1. da je okrivljeni kriv i da je naneo štetu Udruženju,
2. da je kriv, odnosno da je izvršio disciplinsku povredu, ali da nije naneo štetu Udruženju,
3. da nije izvršio disciplinsku povredu, te da se oslobađa od odgovornosti,
4. da je okrivljeni učinio disciplinsku povredu u trenutku duševnog rastrojstva, da je to duševno rastrojstvo naknadno nastupilo ili da je u međuvremenu umro, zbog čega se postupak obustavlja,
5. da je u međuvremenu nastupila zastarelost zbog čega se postupak obustavlja.

SUSPENZIJA
Član 60.

Komisija može suspendovati člana Udruženja koji je izvršio disciplinsku povredu i pre izricanja odgovarajuće kazne.
Suspenzija može trajati najviše 30 dana.

Član 61.

Suspendovani član Udruženja ima pravo prigovora protiv odluke o suspenziji Upravnom Odboru u roku od 8 dana od prijema rešenja o suspenziji.
Upravni Odbor je dužan da odluči o prigovoru u roku od 15 dana od prijema prigovora.
Prigovor na rešenje o suspenziji ne zadržava izvršenje.

ZAPISNICI

Član 62.
O radu Komisije vodi se zapisnik.
U zapisnik se unose sledeći podaci: imena i prezimena članova Komisije koji su prisutni, ko je zapisničar, dan kada je zapisnik sastavljen, čas početka i čas završetka rada Komisije.
Ukoliko se saslušava okrivljeni unose se generalije o njemu, posebno da li je ili nije do sada kažnjavan.
U zapisniku sa glavnog pretresa unose se sve činjenice koje su bitne za raspravljanje i odlučivanje, a posebno da je okrivljeni upoznat sa prijavom o kojoj je reč, sumarna odbrana okrivljenog, šta je odlučeno po zahtevima za izuzeće, šta je odlučeno o tome koji će se dokazi izvesti i kojim redosledom, da li je bilo pitanja okrivljenom, svedocima ili veštacima, i kakvi su bili odgovori, da li je vršeno suočenje između okrivljenog i svedoka međusobno, da li je bilo predloga za dopunu dokaznog postupka te da li su oni usvojeni ili odbijeni, iskazi svedoka i nalazi i mišljenja veštaka, rezultati čitanja spisa uviđaja, da li je utvrđena disciplinska povreda, i ako jeste, njena pravna kvalifikacija, da li je okrivljeni odgovoran za izvršenu povredu, i ako jeste, koja mu se kazna izriče, da li postoji materijalna šteta, i ukoliko postoji, u kom iznosu i ko je dužan da je nadoknadi i u kom roku.
Zapisnik potpisuju članovi Komisije, zapisničar i okrivljeni.
Ako okrivljeni odbije da potpiše zapisnik uneće se razlog koji on iznese za to.

REŠENJE
Član 63.

Rešenje Komisije mora da sadrži:
- uvod,
- dispozitiv,
- obrazloženje,
- pouku o pravnom leku,
- potpis predsednika Komisije,
- pečat.
U uvodu se navodi sastav Komisije koja je odlučivala, po kom predmetu, da li je okrivljeni bio prisutan, kao i dan kada je rešenje doneto.
U dispozitivu se unosi kakva je odluka Komisije, odnosno generalije okrivljenog, da li je utvrđena disciplinska povreda ili ne, da li je konstantovana pravna kvalifikacija i koja, da li je utvrđena odgovornost i čija, da li je utvrđena kazna i koja, da li je utvrđena materijalna šteta, iznos štete, ko je dužan da je nadoknadi i u kom roku.
U obrazloženju se unosi po kojoj prijavi je postupala Komisija, kakva je odbrana okrivljenog, koji su dokazi izvedeni, i ocena tih dokaza, koje je činjenično stanje utvrđeno, kako je utvrđena pravna kvalifikacija, koje su olakšavajuće i otežavajuće okolnosti, da li je došlo do primene odredbi o posebnom ublažavanju kazne i pooštravanju kazne i zašto.
U pouci o pravnom leku obaveštava se okrivljeni kome i u kom roku može da uputi pravni lek.

DRUGOSTEPENI POSTUPAK PRED UPRAVNIM ODBOROM

Član 64.
Na rešenje Komisije okrivljeni lovac i podnosilac Zahteva za pokretanje disciplinskog postupka, imaju pravo žalbe u roku od 15 dana od prijema rešenja.
Žalba se podnosi u pismenom obliku Upravnom Odboru.
Po prijemu žalbe sekretar Udruženja upoznaje predsednika Upravnog Odbora kako bi se ista uvrstila u dnevni red sednice Upravnog Odbora.
Upravnom Odboru se pripremaju pored žalbe, rešenja Komisije, kao i svi spisi iz disciplinskog postupka.
Na sednicu Upravnog Odbora na kojoj se odlučuje po žalbi, poziva se žalilac kao i predsednik Komisije, radi davanja razjašnjenja.
Na toj sednici mora se dati reč žaliocu da objasne žalbene navode.
Upravni Odbor je dužan da donese odluku po žalbi u roku od mesec dana od dana prijema iste.
Ako Upravni Odbor u navedenom roku ne odluči po žalbi smatraće se da je žalba usvojena i predmet se vraća Komisiji na ponovni postupak.

Član 65.
Upravni odbor, postupajući po žalbi, može doneti jedno od sledećih rešenja:
1. da se žalba odbije,
2. da se žalba zbog zastarelosti odbaci,
3. da se postupak zbog zastarelosti obustavi,
4. da se žalba usvoji i da se rešenje o kazni ili naknada štete preinači ublažavanjem kazne odnosno smanjivanjem naknade štete, a po žalbi podnosioca Zahteva i da se izrekne strožija kazna
5. da se žalba usvoji i da se okrivljeni oslobodi od odgovornosti zbog izvršene povrede, ili oslobodi od dužnosti da naknadi štetu, i
6. da se žalba usvoji, prvostepeno rešenje ukine i predmet vrati Komisiji na ponovnu odluku.

Član 66.
Na postupak pred drugostepenim organom-Upravnim Odborom, sastav Upravnog Odbora, zapisnika, rešenja, itd. shodno se primenjuju pravila predviđena ovim Pravilnikom za postupak pred Komisijom, ukoliko poslovnikom o radu Upravnog Odbora ili drugim normativnim aktima nije drugačije predviđeno.

Član 67.
Rešenje Upravnog Odbora je konačno, protiv njega nije dopuštena žalba niti vođenje spora pred bilo kojim sudom.

POSTUPAK PRED SKUPŠINOM UDRUŽENJA

Član 68.
Kažnjeni član Udruženja, čije je rešenje konačno, ima pravo da podnese molbu Skupštini Udruženja za vanredno ublažavanje ili oproštaj kazne.
Molbu za vanredno ublaženje ili oproštaj kazne kažnjeni član može podneti najmanje na 15 dana pre održavanja Skupštine.
Molba se podnosi u pismenoj formi sa navođenjem razloga i dokaza koji ukazuju na osnovanost molbe.

Član 69.
Supština Udruženja donosi odluku po molbi Kažnjenog za vanredno ublažavanje ili oproštaj kazne na prvoj narednoj sednici.
Odluka Skupštine može biti da se molba odbije, da se kazna oprosti ili umanji.
Odluka Skupštine je konačna i protiv nje nije dopušteno vođenje sudskog ili bilo kog
drugog postupka.

Član 70.
Žalba na rešenje Komisije kojom je okrivljeni proglašen krivim i kažnjen zabranom lova nema suspenzivno dejstvo dok kod ostalih kazni ona to dejstvo ima.
Ako je izrečena kazna isključenja iz Udruženja, postoji automatska suspenzija sve do odluke drugostepenog organa.
Molba za vanredno ublažavanje ili oproštaj kazne nema suspenzivno dejstvo.

EVIDENCIJA
Član 71.

O izvršenim kaznama vodi se evidencija kod sekretara Udruženja.
Evidencija izvršenih kazni sadrži:
- prezime i ime člana Udruženja,
- disciplinski postupak radi kojeg je kažnjen,
- vrsta izrečene kazne,
- šteta, njena visina, iznos koji je lovac dužan da plati,
- dan konačnosti rešenja o izvršenoj kazni,
- vreme izdržavanja kazne,
- dan kada je šteta nadoknađena,
- broj i datum rešenja kojim je kazna ublažena, oproštena ili brisana.

ZAVRŠNE ODREDBE
Član 72.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti članova Udruženja od __.__.______. godine.

Član 73.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli udruženja.


U _______________________________________________________________, dana _____________________________. 2______. godine.

Predsednik Skupštine lovačkog Udruženja "_________________________________________________________________" iz

_________________________________________________________________

 

 


© 2004 Lovački savez Srbije