Na osnovu člana 18. Statuta Lovačkog saveza Srbije i Osnova programa razvoja lovstva 1997-2006, Upravni odbor Lovačkog saveza Srbije donosi

P R A V I L N I K
o radu Lovne oblasti


Član 1.
Ovim pravilnikom uređuje se organizovanje, nadležnosti, sazivanje i rad Lovne oblasti.

Član 2.
Lovnu oblast osniva Lovački savez Srbije (u daljem tekstu: Savez).
Lovna oblast nema status pravnog lica i ne rasplaže imovinom i sredstvima.
U Lovnoj oblasti formira se Savet Lovne oblasti (u daljem tekstu: Savet).
Materijalne troškove rada Lovne oblasti i Saveta Lovne oblasti u okviru programa rada, na koji je saglasnost daje Upravni odbor Lovačkog saveza Srbije, snosi Savez, a putne troškove članova Saveta snose članovi Lovne oblasti.

Član 3.
Savet je koordinaciono, stručno i savetodavno telo, preko koga Savez ostvaruje određene aktivnosti i koordinaciju sa Lovačkim udruženjima sa područja Lovne oblasti.
Članovi Saveta su, po položaju, Predsednici lovačkih udruženja, sa područja Lovne oblasti, kao i direktori preduzeća, koja gazduju lovištima na području Lovne oblasti, kada predsednik Saveta oceni da je to od zajedničkog interesa.

Član 4.
Savet predlaže Skupštini Saveza kandidata za člana Upravnog odbora sa područja Lovne oblasti, usaglašava lovne kalendare lovačkih udruženja u Lovnoj oblasti, obime i termine lovnih i radnih akcija, visinu članarine, organizovanje lova, daje preporuke kod ustanovljavanja rezervata i usklađuje organizovanje poslovanja udruženja.
Savet koordinira rad stručnih službi korisnika lovišta, zajednički nastup udruženja u nabavci divljači, u lovnom turizmu, reintrodukciju divljači i u donošenju zajedničkih programa zaštite ugroženih, retkih i proređenih vrsta faune i njihovih staništa.

Član 5.
Savet inicira i koordinira održavanje polaganja lovačkih ispita, ispita za ocenjivanje lovačkih trofeja, stručnih predavanja, savetovanja, seminara, lovačkih izložbi, takmičenja u lovnom streljaštvu, sabora lovaca i sličnih manifestacija i daje predloge Upravnom odboru Saveza za rešavanje pitanja od interesa za lovačka udruženja, sa područja Lovne oblasti i Saveza, kao celine.

Član 6.
Savet Lovne oblasti bira predsednika Saveta i određuje sedište Saveta.
Predsednik Saveta koordinira rad Saveta, sa radom Saveza i lovačkih udruženja, obezbeđuje izvršavanje odluka Saveta i Saveza, povezuje rad Stručnih službi u Savezu i udruženjima, u cilju obezbeđivanja stručnog gazdovanja lovištima i transfera naučnih i stručnih saznanja u praktično lovno gazdovanje i pružanje svih vidova stručne pomoći u gazdovanju lovištima.
Predsednik prati i razvija saradnju između lovačkih udruženja u Lovnoj oblasti, povezujući ih po pitanjima od zajedničkog interesa i istovremeno povezujući korisnike lovišta i druge subjekte od interesa za lovstvo.
Predsednik Saveta se bira na mandatni period četiri godine, u godini u kojoj se vrše izbori za Skupštinu Lovačkog saveza Srbije.

Član 7.
Sednice Saveta priprema i saziva Stručna služba Saveza i Pokrajinskih saveza ili Stručna služba Lovačkog udruženja u sedištu oblasti, na zahtev Predsednika Saveta, Predsednika, Sekretara Saveza i Upravnog odbora Saveza, kao i 1/3 članova Lovne oblasti, a na osnovu Programa rada Saveta.
Na Program rada Saveta, saglasnost daje Upravni odbor Saveza.

Član 8.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana, od dana objavljivanja u listu "Lovačke novine".


© 2004 Lovački savez Srbije