Na osnovu člana 15. i člana 22. Statuta Lovačkog saveza Srbije, Upravni odbor Lovačkog saveza Srbije donosi

PRAVILNIK
o lovačkim odlikovanjima Lovačkog saveza Srbije

 

Član 1.
Za izvanredne zasluge na unapređenju lovstva i zaštite prirode, Lovački savez Srbije ustanovljava sledeća odlikovanja :
- ZLATNI LOVAČKI ORDEN LOVAČKOG SAVEZA SRBIJE;
- SREBRNI LOVAČKI ORDEN LOVAČKOG SAVEZA SRBIJE;
- BRONZANI LOVAČKI ORDEN LOVAČKOG SAVEZA SRBIJE;
- PLAKETA LOVAČKOG SAVEZA SRBIJE.

Član 2.
Lovački ordeni LSS se dodeljuju: lovcima -članovima lovačkih organizacija, koja su se naročito istakla zalaganjem i rezultatima na unapređenju lovstva i zaštite prirode, dok se lovačkim udruženjima, drugim organizacijama i licima dodeljuju plakete lovačkog saveza Srbije.

Član 3.
O dodeli lovačkih odlikovanja LSS, odlučuje Upravni odbor Saveza. Izuzetno, lovačka odlikovanja Saveza može da dodeli Predsednik Saveza ako se radi o hitnosti, s tim što će ih Upravni odbor verifikovati na svojoj narednoj sednici.

Član 4.
Lovački orden LSS je izrađen od tombaka, štitastog oblika sa glavom srndaća u profilu, oko koje se nalazi potkovičasta traka od belog emajla sa natpisom: LOVAČKI SAVEZ SRBIJE, a ispod glave srndaća talasasta traka od zelenog emajla sa natpisom: ZA LOVAČKE ZASLUGE. Ceo orden je ovenčan reljefom hrastovog lišća i žira.
Zlatni lovački orden je pozlaćen.
Srebrni lovački orden je posrebren i patiniran.
Bronzani lovački orden je presvučen patiniranom bronzom.
Uz odlikovanje se dodeljuje i DIPLOMA sa nazivom ordena i imenom odlikovanog lica ili organizacije.
Plaketa LSS je izrađena identično ordenu i zlatne je boje.

Član 5.
Bronzani lovački orden se dodeljuje lovcima koji su se istakli predanim radom na unapređenju lovstva, zaštite divljači i prirode.
Srebrni lovački orden se dodeljuje lovcima koji su se naročito istakli dugogodišnjim radom na unapređenju lovstva, zaštite divljači i prirode.
Zlatni lovački orden se dodeljuje lovcima koji su se istakli na način koji je ostavio trajnog traga na unapređenju lovstva, zaštite divljači i prirode.
Obaveštenje o dodeli ovih odlikovanja se objavljuje u glasilu LSS ili Biltenu LSS, čime se upoznaje najšire članstvo Saveza.

Član 6.
Predloge za dodelu lovačkih odlikovanja utvrđuju nadležni organi lovačkih organizacija i na tipskim upitnicima dostavljaju Lovačkom savezu Srbije.
U izuzetnim slučajevima, predloge za dodelu lovačkih odlikovanja može davati i Komisija za odlikovanja i druga priznanja LSS, poštujući napred navedeni postupak u formiranju predloga.


Član 7.
Lovačke organizacije mogu svoje članove i druge zaslužne lovce radnike i organizacije predlagati za ova odlikovanja jednom u pet godina.

Član 8.
Broj predloženih za ova odlikovanja ne može da bude veći od dva procenta od broja članova organizacije u predhodnoj godini.
Izuzetno, prilikom proslava jubileja (na svakih deset godina), može se predložiti i do tri odsto u odnosu na broj članova u predhodnoj godini.

Član 9.
Kada ukupan broj odlikovanih u jednoj organizaciji dostigne pet odsto od broja članova u predhodnoj godini, mogu se usvajati samo predlozi koji su vezani za jubileje (na svakih deset godina).

Član 10.
Isto lice ili organizacija se u ponovnom predlaganju može predložiti samo za veći stepen odlikovanja.

Član 11.

Prilikom predlaganja se mora voditi računa da odnos odlikovanja mora da bude u srazmeri:
1 (zlatni) : 3 (srebrna) : 5 (bronzanih).

Član 12.

Popunjeni i overeni predlozi se dostavljaju Komisiji za odlikovanja i druga priznanja LSS, koja ista razmatra na svojim sednicama i svoje mišljenje po predlozima dostavlja Upravnom odboru LSS na odlučivanje.
Predlozi moraju biti popunjeni isključivo na tipskim upitnicima sa pismenim obrazloženjem za svaki predlog ponaosob, i oni moraju biti dostavljeni Komisiji na razmatranje najmanje 60 dana pre predviđenog uručivanja. Primerak tipskog upitnika je sastavni deo ovog Pravilnika.

Član 13.
Svaki predlog koji ne zadovoljava uslove ovog Pravilnika vraća se lovačkoj organizaciji na usklađivanje sa njim.

Član 14.
O izdatim odlikovanjima se vodi evidencija u LSS za svaku godinu po LU, u okviru Komisije za lovačka odlikovanja i druga priznanja LSS. Svaka lovačka organizacija vodi evidenciju o odlikovanjima svojih članova.

Član 15.
Lovačka odlikovanja iz člana 1. ovog Pravilnika se nose po pravilu na levoj strani grudi (levom reveru) o praznicima, skupštinama lovačkih organizacija i ostalim lovačkim svečanostima.

Član 16.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja od strane Upravnog odbora Lovačkog saveza Srbije.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi raniji Pravilnik br. 100/93 od 23. 10 1993. godine.

 

Lovačko udruženje: _______________________
Sedište: ________________________________

U P I T N I K
ZA
PREDLAGANJE POJEDINACA

PREZIME (OČEVO IME) I IME

DATUM I MESTO ROĐENJA – REPUBLIKA

ZANIMANJE – ZVANJE

OD KADA JE ČLAN LOVAČKOG UDRUŽENJA


FUNKCIJE U LOVAČKOJ ORGANIZACIJI

DOSADAŠNJA PRIZNANJA ZA DELATNOST
U LOVAČKOJ ORGANIZACIJI

ZA KOJI SE LOVAČKI ORDEN PREDLAŽE


Pismeno obrazloženje za PREDLOG:

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

_______________________ (m.p.) _________________________

(mesto i datum)                    (Predsednik lovačkog udruženja)

 

 

 

Lovačko udruženje: _______________________
Sedište: ________________________________

U P I T N I K
ZA
PREDLAGANJE ORGANIZACIJA
(PLAKETA LSS)

IME I SEDIŠTE ORGANIZACIJE

DELATNOST ORGANIZACIJE

OD KADA JE ANGAŽOVANA NA POSLOVIMA LOVSTVA

DOSADAŠNJA PRIZNANJA ZA DELATNOST
U LOVSTVU


Pismeno obrazloženje za PREDLOG:

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

_______________________ (m.p.) _________________________

(mesto i datum)                    (Predsednik lovačkog udruženja)

 

 

 


© 2004 Lovački savez Srbije