Na osnovu člana 18. Statuta Lovačkog saveza Srbije, Upravni odbor Lovačkog saveza Srbije, na 14. sednici održanoj dana 15.11.2000. godine u Beogradu, donosi:


PRAVILNIK O OSNOVAMA STRUČNE I LOVOČUVARSKE SLUŽBE LOVAČKIH UDRUŽENJA

Član 1.
Za obavljanje stručnih, lovočuvarskih i administrativno tehničkih poslova u lovačkim udruženjima, preko kojih Lovački savez Srbije gazduje lovištem, (u daljem tekstu: LU) obrazuje se stručna i lovočuvarska služba.
Ovu službu mogu da čine: Upravnik lovišta, lovočuvari, lovočuvari volonteri, knjigovođa, blagajnik, administrativni radnik, fazanerista, pomoćni radnici i drugi radnici.

Član 2.
U skladu sa Zakonom o lovstvu svako LU mora da obezbedi da stručne poslove gajenja, zaštite i organizovanja lova divljači obavlja lice sa stručnom spremom utvrđenom tim Zakonom –Upravnik lovišta i da ima u stalnom radnom odnosu lovočuvare, a može, u skladu sa svojim aktima, da postavi i lovočuvare volontere.

Član 3.
Za sve ostale poslove, svako LU će, svojim normativnim aktima, ili Odlukom Upravnog odbora, odrediti koje poslove će neposredno obavljati i koja radna mesta će popunjavati.
Upravni odbor LU može obavljanje određenih poslova poveriti drugoj ustanovi, službi ili organizaciji, koja je ovlašćena za obavljanje tih poslova, na osnovu ugovora.

Član 4.
Upravnik lovišta-lice za obavljanje stručnih poslova gajenja, zaštite, organizovanja lova divljači mora imati završen najmanje četvrti stepen šumarske, veterinarske, biološke ili poljoprivredne stuke stočarskog smera.

Član 5.
Upravnik lovišta obavlja, naročito, sledeće poslove:
- obavlja stručne poslove gajenja, zaštite i organizovanja lova divljači na osnovu odredaba Zakona o lovstvu, podzakonskih akata koje utvrđuje i donosi Ministarstvo, nadležno za lovstvo kao i na osnovu akata korisnika lovišta;
- učestvuje u radu Komisija za gajenje i zaštitu divljači i ocenjivanje trofeja;
- donosi predloge godišnjeg i mesečnog plana rada lovočuvarske službe koje utvrđuje Upravni odbor LU i neposredno se stara o sprovođenju istih;
- koordinira rad lovočuvara;
- odgovoran je za organizovanje i izvođenje lova, u skladu sa Zakonom i Ugovorom o međusobnim pravima i obavezama u pogledu gazdovanja lovištem;
- odgovoran je za prikupljanje evidencionih dokumenata prilikom izlaska u lov, izdavanje dozvola za lov krupne divljači, prikupljanje i evidentiranje odstreljenih predatora i ostale evidencije po ZOL-u i aktima korisnika lovišta;
- organizuje rad fazanerije i vrši kontrolu rada fazaneriste;
- pomaže predsedniku u pripremi sednica Upravnog odbora;
- neposredno izvršava odluke organa i tela LU;
- priprema nacrte odluka i zaključaka koje donosi Upravni odbor i Skupština LU;
- priprema predloge planskih akata o gazdovanju lovištem;
- obavlja i druge poslove koje mu poveri Skupština, Upravni odbor i predsednik LU u skladu sa Statutom i drugim normativnim aktima LU;
Za svoj rad Upravnik lovišta odgovara predsedniku i Upravnom odboru LU i Stručnoj službi Lovačkog saveza Srbije.

Član 6.
Lovočuvarsku službu u LU vrše lovočuvari na način kako je regulisano zakonskim propisima, ovim Pravilnikom i normativnim aktima korisnika lovišta.

Član 7.
Lovočuvar u stalnom radnom odnosu u LU može biti lice koje ima: položen lovački ispit, dozvolu za držanje i nošenje lovačkog oružja, najmanje treći stepen šumarske struke, tehničar za gazdovanje šumama, odnosno tehničar za gazdovanje lovištima i da, po mogućnosti, ima položen vozački ispit A ili B kategorije.
Lovočuvar volonter može biti član LU, koji ima položen lovački ispit, najmanje 5 godina staža u udruženju i da ima oružni list za lovačku pušku.

Član 8.
Lovočuvar i lovočuvar volonter imaju prava i dužnosti koje su određene Zakonom o lovstvu, Statutom i drugim normativnim aktima Lovačkog saveza Srbije i LU, ovim Pravilnikom i aktima nadležnog Ministarstva koja se odnose na lovište.

Član 9.
Lovočuvar i lovočuvar volonter vrše dužnost naoružani, u skladu sa članom 59. Zakona o lovstvu i imaju legitimaciju, koju, na obrascu koji je propisao resorni ministar, izdaje korisnik lovišta.
Lovočuvar i lovočuvar volonter vrše dužnost naoružani oružjem lovačkog udruženja ili sopstvenim oružjem.
Lovočuvar mora biti odeven u službenu uniformu, što je propisano Pravilnikom o obrascu legitimacije i službenom odelu lovočuvara (“Sl. glasnik RS” br. 13/94).

Član 10.
Pre stupanja na dužnost lovočuvar i lovočuvar volonter potpisuju izjavu da će se u svom radu pridržavati propisa o lovstvu, drugih zakona i Kodeksa lovaca Srbije, savesno i nepristrasno obavljati poverenu mu dužnost, te čuvati i štititi divljač.

Član 11.
U vršenju poslova lovočuvarske službe lovočuvar je saglasno odredbi člana 58. Zakona o lovstvu, naročito ovlašćen i dužan da:
1. Od lica zatečenog sa sredstvima za lov lovačkim ili drugim psima u lovištu zahteva da pokaže isprave kojima se utvrđuje njegov identitet, lovnu kartu i dozvolu za lov.
2. U lovištu vrši pregled vozila i drugih sredstava za prevoz i prenošenje divljači, lica za koja sumnja da prevoze, odnosno prenose ulovljenu divljač, trofeje i druge delove divljači.
3. Privremeno oduzme bespravno ulovljenu ili uhvaćenu divljač, trofeje i druge delove divljači, kao i predmete, pse i druga sredstva kojima je izvršen bespravan lov ili naneta šteta lovištu i da ih bez odlaganja preda nadležnom organu.
Lovočuvar je dužan da licu od koga su oduzeti ulov, psi, sredstva i drugi predmeti za lov izda potvrdu.
Lice iz stava 1. tačka 1. i 2. ovog člana dužno je da na zahtev lovočuvara pokaže isprave i omogući pregled ulova i sredstava za lov, vozila i drugih sredstava za prevoz i prenošenje ulovljene divljači i njenih delova.

Član 12.
Lovočuvar obavlja i sledeće poslove:
- smanjuje, u skladu sa dobijenim nalogom, odstrelom i drugim dopuštenim načinom i sredstvima broj nezaštićenih vrsta divljači, pasa i mačaka koji se bez kontrole kreću lovištem;
- odstreljuje u lovištu pse koji se bez kontrole, odnosno bez odobrenja korisnika lovišta, nalaze u lovištu, a udaljeni su više od 200 metara od stambene ili neke druge zgrade;
- sprečava lov psima sa kojima je lov zabranjen;
- odstreljuje ranjenu ili bolesnu divljač i u vreme kada je lov zabranjen, i u tom slučaju postupa po Zakonu o lovstvu;
- vrši odstrel divljači, u skladu sa godišnjim planom gazdovanja lovištem;
- obaveštava, bez odlaganja korisnika lovišta o pojavi bolesti i uginuća divljači ili opasnosti od elementarnih nepogoda (poplave, požari, snežni nanosi i dr.);
- vrši pregled, održavanje i čuvanje lovnih i lovno-tehničkih objekata u lovištu;
- sprečava uništavanje i prisvajanje mladunaca, uništavanje i kvarenje legala zaštićene divljači te uništavanje i kvarenje gnezda i jaja zaštićenih vrsta divljači;
- sprečava svaku pojavu nedozvoljenog lova (krivolova i lovokrađe);
- sprečava i prijavljuje osobe koje se neovlašćeno kreću kroz lovište sa puškom ili drugim sredstvima za lov, odnosno psima;
- kontroliše učesnike u lovu da li imaju propisane isprave i dozvolu za lov te odgovarajuće oružje i municiju;
- vrši nadzor, kontrolu i zaštitu celokupne divlje faune u lovištu;
- vodi dnevnik rada i u njega unosi sva zapažanja u lovištu, tokom obavljanja svoje dužnosti;
- podnosi izveštaje o utvrđenim nepravilnostima u roku od 48 časova;
- sarađuje sa lovnim inspektorima, organima javne bezbednosti i poljočuvarskom službom;
- po potrebi učestvuje u radu fazanerije;
- obavlja i druge poslove određene aktom Ministarstva i aktima korisnika lovišta, a po nalogu Upravnika lovišta.
Za svoj rad lovočuvar odgovara predsedniku, Upravnom odboru LU i Upravniku lovišta.

Član 13.
Lovočuvar je obavezan:
- poznavati granice i celokupnu površinu lovišta koje mu je povereno na čuvanje;
- biti stalno i potpuno upoznat sa stanjem lovišta i divljači u njemu, što obuhvata:
- praćenje leženja divljači i razvoja mladunčadi u lovištu;
- praćenje zdravstvenog stanja divljači;
- praćenje dolaska, prolaska i odlaska ptica selica, i od svake odstreljene ptice koja je prstenovana, prsten sa potrebnom podacima dostavlja korisniku lovišta;
- praćenje migracionih kretanja divljači u lovištu i utvrđivanje njihovih zimovališta radi ishrane i zaštite divljači.
- podnositi izveštaje o svemu navedenom.

Član 14.
Lovočuvaru i lovočuvaru volonteru pripada nagrada, za svaku otkrivenu i naplaćenu nepravilnost u lovištu, u procentu utvrđenom normativnim aktima, ili Odlukom Upravnog odbora LU, s tim da ova nagrada ne može biti manja od 10% od oduzete imovinske koristi od učinioca.

Član 15.
Za izvanredne doprinose i zasluge, Upravni odbor LU može doneti odluku da se novčano nagradi lovočuvar u stalnom radnom odnosu, a isto tako i lovočuvar volonter.

Član 16.
Bliže uputstvo o radu lovočuvara, kao i obezbeđenje sredstava za rad i zaštitnih sredstava, obezbeđuje Upravni odbor LU preko Upravnika lovišta.

Član 17.
Fazanerista obavlja, naročito, sledeće poslove:
Održavanje i ishrana matičnog jata, održavanje i uređivanje volijera, (dezinfekcija i kultiviranje zemljišta, održavanje žice i sl.), selekcija fazana u matičnom jatu, zdravstvena kontrola, obezbeđivanje i održavanje dezinfekcionih barijera, obezbeđenje objekta od štetočina, i obezbeđenje mira u fazaneriji, organizovanje sakupljanja jaja i njihovog skladištenja, organizovanje rada u inkubatorskoj stanici, obezbeđenje alternativnog izvora električne energije i kontrola rada inkubatora, lampiranje jaja, evidencija oplođenosti jaja i druge evidencije vezane za proizvodnju, (prirast, zdravstevene mere i sl.), prebacivanje jaja iz inkubatora u valjaonike, organizovanje ishrane pilića, merenje i kontrola temperature, vlage, zdravstvenog stanja i ishrane pilića, prebacivanje pilića u Pratovu halu, kontrola stanja pilića u Pratovoj hali i evidencija uginuća, obezbeđivanje grejanja i kontrola temperature, organizovanje pravovremene isporuke, hvatanja i pakovanja i utovara, organizovanje zamene matičnog jata, neprekidan kontakt sa veterinarom zaduženim za zdravstvenu kontrolu u fazaneriji, nadzor nad radom pomoćnih radnika u fazaneriji i ostale poslove po nalogu Upravnika lovišta.
Za svoj rad fazanerista odgovara predsedniku LU i Upravniku lovišta.

Član 18.
Knjigovođa obavlja, naročito, sledeće poslove:
vodi i obavlja sve knjigovodstvene i računovodstvene poslove i vodi poslovne knjige, sačinjava predloge finansijskog plana, periodičnih obračuna i završnog računa, obračunava zarade i obavlja administrativne poslove koji se odnose na knjigovodstvo, radi izveštaje finansijske prirode za državne, upravne i organe LU, vrši i likvidaciju finansijskih dokumenata, izvršava ugovore i urgira dospela potraživanja. Vrši raspoređivanje trebovanih članskih karata i lovnih karata, kao i druge poslove iz delatnosti LU koji mu pripadaju po prirodi posla ovog radnog mesta i ostale poslove, po nalogu Upravnika lovišta.
Za svoj rad knjigovođa odgovara predsedniku LU.

Član 19.
Administrativni radnik obavlja, naročito, sledeće poslove:
Vodi delovodni protokol i arhivu, obavlja poslove tehničkog sekretara za potrebe LU, kuca materijale i ostalu potrebnu dokumentaciju, vodi zapisnike sa sastanaka organa i tela LU, vrši sve ostale administrativne poslove, vodi blagajnu, vrši isplatu zarada, gotovinske i virmanske isplate, i ostale poslove, po prirodi ovog radnog mesta, po nalogu Upravnika lovišta.
Za svoj rad administrativni radnik odgovara predsedniku LU.

Član 20.
Pomoćni radnik obavlja, naročito, sledeće poslove:
Obavlja fizičke poslove u lovištu i fazaneriji po nalogu upravnika lovišta, lovočuvara i fazaneriste.
Za svoj rad pomoćni radnik odgovara predsedniku LU i Upravniku lovišta.

Član 21.
Ovlašćeno lice u LU, u smislu Zakona o radnim odnosima, (predsednik LU), prima u radni odnos radnike u stručnoj i lovočuvarskoj službi, u skladu sa Pravilnikom o stručnoj i lovočuvarskoj službi LU, stara se o obezbeđenju opreme i sredstava za rad zaposlenih, na osnovu zakonskih propisa i opštih akata LU.
Upravni odbor određuje lovočuvare volontere u LU, koji obavljaju dužnost bez naknade.

Član 22.
Sa zaposlenima u stručnoj i lovočuvarskoj službi LU zaključuje se ugovor o radu, kojim se regulišu sva međusobna prava i obaveze poslodavca i zaposlenih, koje proizilaze iz radnog odnosa, na osnovu zakona i opšteg kolektivnog ugovora.

Član 23.
Za rad stručne i lovočuvarske službe utvrđuju se neophodna finansijska sredstva koja u sebi sadrže troškove za rad stručne i lovočuvarske službe i sredstva za zarade zaposlenih.
Finansiranje rada stručne i lovočuvarske službe vrši se u okviru finansijskog plana LU, a na osnovu godišnjeg plana gazdovanja.

Član 24.
Zarada zaposlenih u stručnoj i lovočuvarskoj službi određuje se u skladu sa zakonom i normativnim aktima LU.

Član 25.
Visinu naknade za rad knjigovodstvenih i blagajničkih usluga putem ugovora (ili nekog drugog načina) utvrđuje Upravni odbor LU.

Član 26.
Lovačka udruženja, članovi Lovačkog saveza Srbije, preko kojih Savez gazduje lovištem, obavezna su da donesu svoje Pravilnike o stručnoj i lovočuvarskoj službi, koji ne mogu biti u suprotnosti sa ovim Pravilnikom, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Član 27.
Izmene i dopune ovog Pravilnika donosi Upravni odbor Lovačkog savez Srbije.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u listu “Lovačke novine”.


© 2004 Lovački savez Srbije