Na osnovu člana ___. Statuta Lovačkog udruženja "_________________________________", Skupština Lovačkog udruženja "______________" na sednici održanoj dana ___.___.200_. godine donosi:

P R A V I L N I K
O proglašenju počasnih i povlašćenih članova lovačkog udruženja

Član 1.
Ovim Pravilnikom se regulišu uslovi za proglašenje Počasnih i Povlašćenih članova u Lovačkom udruženju "_________________” ( u daljem tekstu: Lovačko udruženje ).

Počasni članovi:


Član 2.
Počasnim članom može biti proglašen član Lovačkog udruženja koji svojim radom i zalaganjem pokaže, odnosno ostvari poseban doprinos u izvršavanju zadataka i ciljeva Lovačkog udruženja u njenom radu i unapređenju.
Počasnim članom Lovačkog udruženja mogu biti proglašeni i članovi teški invalidi, teški vojni invalidi i teški invalidi rada.
Počasnim članom Lovačkog udruženja mogu biti proglašeni i članovi drugih Lovačkih udruženja kao i druga lica samo pod uslovima iz stava 1. ovog člana.

Član 3.
Počasni član Lovačkog udruženja oslobođen je plaćanja svih obaveza, osim članarine Lovačkog saveza Srbije i naknade za korišćenje odstreljene divljači.
Ostale obaveze preuzima Lovačko udruženje.

Povlašćeni članovi:


Član 4.
Povlašćenim članom Lovačkog udruženja proglašava se član koji je navršio 65 godina starosti i najmanje 25 godina neprekidnog lovačkog staža.

Član 5.
Povlašćeni član Lovačkog udruženja mogu biti proglašeni i invalidi prve kategorije sa neprekidnim lovačkim stažom od najmanje 20 godina.

Član 6.
Povlašćeni član Lovačkog udruženja plaća 50% od utvrđenog članskog doprinosa, članarinu Lovačkom savezu Srbije i naknadu za korišćenje odstreljene divljači.
Povlašćeni član Lovačkog udruženja oslobođen je radnih akcija i predaje poena.

Član 7.
Predlog za počasnog ili povlašćenog člana kao i mišljenje daje sekcija u kojoj je član obavljao svoju aktivnost.
Predlog za počasnog člana može da iznese Upravni odbor Lovačkog udruženja svojom odlukom.

Član 8.
Odluku o proglašenju Počasnog ili povlašćenog člana donosi Skupština Lovačkog udruženja.

Član 9.
Počasnim i povlašćenim članom Lovačkog udruženja, ne mogu biti proglašeni lovci koji su kažnjavani zbog disciplinskog prestupa u lovu i lovstvu, kao i oni koji su kažnjavani zbog krivičnog dela iz oblasti lovstava.

Prelazne i završne odredbe
Član 10.
Za tumačenje ovog Pravilnika nadležna je Skupština Udruženja.

Član 11.
Ovaj Pravilnik se može menjati ili dopunjavati na isti način na koji je i donet.

Član 12.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu i primenjivaće se danom donošenja na Skupštini Lovačkog udruženja.


U _________________ Predsednik Skupštine
___.___.200__. godine Lovačkog udruženja “_______________”, ______________
.


© 2004 Lovački savez Srbije