U P U T S T V O
ZA UČESNIKE U GRUPNOM LOVU NA VUKA (HAJKA)

Kada se, u našim lovištima, vuk lovi grupnim lovom organizuje se:
- LOV PRIGONOM;
- LOV POMOĆU "ZASTAVICA" (RUSKI METOD);
- LOV KOMBINACIJOM LOVA PRIGONOM i LOVA "ZASTAVICAMA".

Učesnik u grupnom lovu na vuka (u daljem tekstu: lovac), dužan je da pre početka lova popuni PRIJAVU ZA LOV, (čitko popunjenu hemijskom olovkom, sa svim traženim podacima i svojeručnim potpisom na obrascu prijave) i preda je korisniku lovišta, odnosno organizatoru grupnog lova (hajke).

Korisnik lovišta, odnosno organizator lova na vuka, pored opšte prihvaćenih principa grupnog lova, dužan je da učesnicima posebno skrene pažnju na sledeće:


1. U lov svi lovci polaze sa zbornog mesta i to istovremeno sa vođom grupe u koju su raspoređeni.

2. Lovac ne napušta stajanku -"štand" na koju je raspoređen, sve do završetka lova, odnosno prigona, a izuzetno to može činiti sa odobrenjem lovnika i uz pratnju vođe grupe.

3. Na stajanki lovac miruje, ne puši, ne loži vatru i ne priča.

4. Lovnik -odnosno vođa grupe lovaca je dužan da pre polaska na stajanku ili u pogon izvrši kontrolu oružja i municije svim učesnicima u lovu.

5. Iz lova se isključuje lovac sa neispravnim i neodgovarajućim oružjem ili municijom, kao i lovac koji je pod uticajem alkohola, droge ili drugog opojnog -omamljujućeg sredstva.

6. Vuk se lovi lovačkim oružjem i to: lovačkim puškama sa olučenim cevima (žlebljenim) i lovačkim puškama sa glatkim cevima ali, sa odgovarajućim metkom.
Kada se koristi lovačka puška sa glatkim cevima (sačmarica) ili kombinovana puška, u grupnom lovu na vuka, može se isključivo koristiti sa lovačkim metkom sa jedinačnim zrnom: ("Breneke","Ideal","S-BAL","Dolomitis-BAL","Silver", "MG","Remington" i sl.), što znači da je UPOTREBA SAČME bilo koje krupnoće ZABRANJENA u grupnom lovu vuka.

7. Oružje se puni posle davanja signala za početak lova: u lovu prigonom, na stajanki -štandu, kada divljač prođe liniju lovaca.

8. Na vuka se puca samo u pravcima koje je odredio lovnik, odnosno vođa grupe, a na stajanki -štandu, kada divljač prođe liniju lovaca.

9. Ulovljena ili ranjena divljač se ne sme sakupljati i tražiti pre izlaska poginiča na liniju stajanke -štanda.

10. Postupak sa ranjenim vukom, koji se probije kroz liniju lovaca u pogonu ili liniju pogoni;a i lovu prigonom, određuje lovnik, odnosno vođa pogona.

11. Lovci učesnici u prigonu pucaju samo unazad, i to kada vuk prođe liniju prigona.

12. Lov se završava po davanju ugovorenog signala za završetak lova, i tada svi lovci prazne oružje, sačekuju grupovođu i dalje postupaju po njegovim uputstvima.

13. Lovac koji se ne pridržava uputstava i mera bezbednosti u grupnom lovu, biće isključen iz grupnog lova, a eventualne uplate avansa (za organizaciju lova i slično) se ne vraćaju.

14. Lovac učesnik u grupnom lovu vuka, dužan je da pored svega navedenog, u svemu postupa prema odredbama Zakona o lovstvu, Zakona o oružju i municiji, Pravilniku o korišćenju lovišta i aktima korisnika lovišta koja regulišu lov i korišćenje divljači.

 

 

 

PRIJAVA ZA LOV 

Prijavljujem svoje učešće u grupnom lovu vuka u lovištu: ________________________________________________________________(uneti naziv lovišta),

čiji je korisnik: _________________________________________(uneti naziv korisnika lovišta),

iz _____________________________________(uneti naziv mesta u kome se nalazi sedište LU),

koji se organizuje dana __________________________________________ (uneti tačan datum)

Upoznat sam i saglasan sa Uputstvom o načinu izvođenja grupnog lova vuka i pod punom odgovornošću dajem podatke o sebi i svom oružju:

 

Prezime, ime oca i ime: ___________________________________________________________

Mesto boravka i adresa: ____________________________________________________________

Lični (matični ) broj: _______________________________________________________________

Broj lovne karte (za članove LSS): __________________________________________________

Broj lične karte i od koga je izdata: _________________________________________________

Vrsta oružja: ______________________________________________________________________

Kalibar oružja: ___________________________________________________________________

Fabrički broj oružja: ______________________________________________________________

Broj metaka koje nosim u lov: _____________________________________________________

BROJ STAJANKE -ŠTANDA: _________________________________________ (upisuje LOVNIK)

 

Svojeručni potpis lovca: _________________________________________________________

 

 
© 2004 Lovački Savez Srbije