Uputstvo za kandidate


Prijava lovačke obuke

Prijava lovačke obuke e-mail: sofija@lss.rs ili posredstvom telefona 011/3442-653.
© 2004 Lovački savez Srbije
Lovački savez Srbije
ul. Alekse Nenadovića br. 19-23/II
11000 Beograd
tel.: (011) 3442- 467
fax: (011) 3442- 477

Kontakt


I UKRATKO IZ ZAKONA O DIVLJAČI I LOVSTVU

Po odredbama Zakona o divljači i lovstvu, od 26. marta 2010. godine, lovac je fizičko lice koje je: steklo lovnu kartu za tekuću lovnu godinu, ispunjava uslove iz propisa kojima se reguliše oružje i municija i osposobljeno je za lov.

Polaganje lovačkog ispita je propisano Pravilnikom o lovačkom ispitu od 5. aprila 2012. godine.

Da bi pristupilo polaganju lovačkog ispita, fizičko lice (kandidat) mora ispuniti sledeće uslove:
1. da je punoletno (navršenih 18 godina šivota)
2. da priloži dokaz da je obučeno da rukuje lovačkim oružjem
(Uverenje o završenoj obuci za lovačko oružje – izdaju ovlašćene organizacije za obuku za rukovanje vatrenim oružjem)
3. da priloži dokaz da je završilo obuku za polaganje lovačkog ispita

(Uverenje o zavšenoj lovačkoj obuci za pozitivnim mišljenjem organizatora obuke – izdaju ovlašćene organizacije registrovane za delatnost lovstva i koje poseduju odgovarajuću licencu za obavljanje određenih poslova u lovstvu).

Lovački ispit se polaže pred tročlanom komisijom za polaganje lovačkog ispita. Članovi komisije moraju imati licencu za obavljanje određenih poslova u lovstvu.
Lovački ispit se polaže usmeno (5 pitanja) na osnovu Programa polaganja lovačkog ipita.

II PROGRAM   POLAGANjA   LOVAČKOG   ISPITA

Polaganje lovačkog ispita sprovodi se proverom teorijskih i praktičnih
sadržaja iz sledećih oblasti:

1) Lovački običaji i kultura:
(1) osnova lovačkih običaja i lovne kulture (istorijat lovstva i lovnih
propisa, najvažniji lovački običaji i njihov značaj i pitanje predstavljanja kulture
lova),
(2) osnove iz zakonodavstva koje se odnose na lovstvo (pravo na lov, lovna
karta, izdavanje dozvole za lov, popunjavanje izveštaja o izvršenom lovu, naknada za
ulovljenu divljač, prateća dokumentacija za ulovljenu divljač i njene delove),
(3) ostali propisi kojima se uređuje divljač i lovstvo;

2) Biologija i bolesti divljači:
(1) vrste sisara i ptica svrstane u lovnu divljač i njihove najznačajnije osobine (podela divljači po statusu zaštite, najugroženije zaštićene i strogo zaštićene vrste divljih sisara i ptica, rasprostranjenje, biologija, morfologija i vreme reprodukcije, trajanje lovne sezone/lovostaj),
(2) ishrana i prihranjivanje divljači u lovištu (obrada i podizanje polja i remiza za divljač, prikupljanje i iznošenje hrane, soli i medikamenata u lovište),
(3) bolesti divljači (najčešće bolesti od kojih oboleva krupna dlakava, sitna dlakava i pernata divljač i krupne zveri, zoonoze i mere za sprečavanje pojave, širenja i suzbijanja bolesti divljači),
(4) zdravstvena zaštita divljači (mere zdravstvene zaštite divljači, mere za sprečavanje štete na divljači i štete od divljači, neškodljivo uklanjanje leševa
divljih životinja i pasa i mačaka lutalica),
(5) utvrđivanje broja, strukture i stanja divljači u lovištu (praćenje, osmatranje i brojanje divljači),
(6) postupak sa ulovljenom divljači i promet divljači (obeležavanje ulovljene divljači, odstranjivanje utrobe-iznutrica, priprema za prenos-transport, hlađenje ulovljene divljači i postupak sa trofejom u toku transporta-nošenja na obradu);

3) Gazdovanje lovištem, uslovi i načini lova:
(1) lovište (pojam lovišta, podela lovišta, uređivanje lovišta, lovni i lovno-tehnički objekti, poboljšanje prirodnih uslova staništa u lovištu),
(2) planska dokumenta za gazdovanje lovištem (program razvoja lovnog područja, lovna osnova lovišta, godišnji plan gazdovanja lovištem, program naseljavanja divljači),
(3) uslovi i načini lova divljači (načini lova, organizacija izvođenja lova krupne, sitne dlakave i sitne pernate divljači i krupnih zveri, upotreba lovačkih pasa, sokola i ptica grabljivica u lovu),
(4) trofeji divljači (procena trofeja u prirodi i trofejni list);

4) Lovačko oružje, municija i lovna balistika:
(1) lovačko oružje i municija i tehnika gađanja (istorijat, podela, vrste i namena lovačkog oružja, municija za lovačko oružje i njene osobine, nišanski uređaji i sprave, tehnika gađanja lovačkim oružjem, lovna balistika, ograničenja upotrebe lovačkog oružja i lovačke municije i lovno streljaštvo),
(2) mere bezbednosti u lovu (propisi o merama bezbednosti u lovu, mere
bezbednosti pri dolasku u lov, u toku lova i pri povratku iz lova i sprečavanje pojave
i širenja požara),
(3) prva pomoć u lovu (povrede u lovu, postupak sa povređenim licem, prva
pomoć povređenom, prenos, prevoz do medicinske ustanove i rizici);

5) Lovna kinologija:
(1) lovna kinologija (vrste lovačkih pasa, upotreba lovačkih pasa u lovu, obuka
lovačkih pasa i prateća dokumentacija za lovačke pse),
(2) bolesti lovačkih pasa (najčešće bolesti od kojih oboljevaju lovački psi,
zoonoze i mere za sprečavanje pojave, širenja i suzbijanja bolesti lovačkih pasa).

Pravne izvore i literaturu za polaganje lovačkog ispita čine:
1) Zakon o divljači i lovstvu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i podzakonski akti doneti na osnovu njega;
2) Zakon o oružju i municiji („Službeni glasnik RS”, br. 9/92 , 53/93 - dr.zakon, 67/93 - dr. zakon, 48/94 - dr. zakon, 44/98 , 39/03 , 85/05 - dr. zakon, 101/05 - dr.zakon i 27/11 - US);
3) Zakon o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 , 88/10 i 91/10 -ispravka);
4) Zakon o dobrobiti životinja („Službeni glasnik RS”, broj 41/09);
5) Zakon o veterinarstvu („Službeni glasnik RS”, br. 91/05 i 30/10);
6) Zakon o šumama („Službeni glasnik RS”, broj 30/10);
7) udžbenici i praktikumi obrazovnih ustanova u kojima se proučavaju predmeti iz oblasti lovstva;
8) Velika ilustrovana enciklopedija lovstva, u dve knjige, štampana 1993.godine u izdanju „Građevinske knjige” Beograd i „Dnevnik” Novi Sad i Lovački priručnici;
9) propisi Kinološkog saveza Srbije.


cena: 540 rsd (cena je sa PDV)
Priručnik za pripremu lovačkog ispita
, (Lovački savez Srbije, izdanje 2012 god.)

 

III PRIJAVA LOVAČKE OBUKE I LOVAČKOG ISPITA

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u skladu sa odredbom člana 64. stav 6. Zakona o divljači i lovstvu („Službeni glasnik RS“ broj 18/10), dalo je  saglasnosti na predlog visine naknade za izdavanje Uverenja o položenom lovačkom ispitu u bruto iznosu od 500 RSD i naknade za rad Komisije za polaganje lovačkog ispita u bruto iznosu od 1.150 RSD.

Naknada ne obuhvata organizacione i ostale troškove lovačkog ispita kao i troškove obuke za polaganje lovačkog ispita (angažovanje predavača sa odgovarajućom licencom za obavljenje određenih poslova u lovstvu, obezbeđivanje odgovarajućeg prostora i opreme za izvođenje obuke i proveru obučenosti kandidata).

Prijava obuke i lovačkog ispita, e-mail: sofija@lss.rs  ili kontakt telefon 011/3442-653.
U cilju efikasnijeg organizovanja polaganja, molimo Vas da prijave za lovački ispit dostavljate elektronskom poštom.


Prijava lovačkog ispita
(pojedinačna)

Prijavljujem se za polaganje lovačkog ispita jer sam ispunio osnovne uslove:
1. obuku za rukovanje lovačkim oružjem     2. lovačku obuku     (zaokružiti)
O sebi dajem sledeće podatke:
Prezime i ime                                             _______________________________
Matični broj                                               _______________________________
Adresa  i mesto stanovanja                     _______________________________

Kontakt telefon                                        _______________________________
Lovačko udruženje(samo za članove)  _______________________________

Lovački ispit polažem                        I              II             put            (zaokružiti)

Podnosilac molbe 

  

Prijava lovačkog ispita
(za lovačka udruženja)

Lovačka udruženja prijavljuju svoje članove - kandidate, nakon ispunjenja uslova, dostavljanjem sledećih podataka:

____     __________________      _____________           I   ili  II put
R. br.     Prezime i ime                     Matični broj            polaganje ispita                                    
Ostali podaci o kandidatima se vode u lovačkom udruženju.

Ovlašćeno lice l.u.

                                 

 

 

 

 

 

Lovački savez Srbije

Kako postati lovac?