IstorijatclanicePravna regulativaKako postati lovacLovna evidencijaSaopstenjaLovni turizamLovacka stampaLiteraturaFilmska produkcijaLovacka opremaLov u umetnosti

Lovački savez Srbije

Pravna regulativa


LSS je član CIC


LSS je član FACE

Dokumenti MPŠV -Uprave za šume

Službena kontrola odstreljene divljači -pojašnjenje Uprave za veterinu i potrebna dokumentacija, 17.05.2012.
Pravilnik o lovačkom ispitu (Sl. gl. RS br 26/12, od 05.04.2012. godine) 
Pravilnik o katastru lovišta i centralnoj bazi podataka (Sl. gl. RS br 40/12, od 26.04.2012. godine) 
Pravilnik o lovačkom ispitu (Sl. gl. RS br 26/12, od 05.04.2012. godine) 
Pravilnik o načinu organizovanja stručne službe za gazdovanje lovištem (Sl. gl. RS br 26/12, od05.04.2012. godine) 
Pravilnik o uslovima za stavljanje u promet i načinu obeležavanja ulovljene divljači i trofeja divljači, kao i o načinu vođenja evidencije (Sl. gl. RS br 16/12, od 07.03.2012. godine) 
Pravilnik o proglašavanju lovostajem zaštićenih vrsta divljači (Sl. gl. RS br 9/12, od 2012. godine) 
Pravilnik o sadržini i načinu izrade planskih dokumenata u lovstvu (Sl. gl. RS br 9/12, od 2012. godine) 
Pravilnik o merama za sprečavanje štete od divljači, štete na divljači i postupku i načinu utvrđivanja štete (Sl. gl. RS br 2/12, od 2012. godine) 
Uredba o ustanovljavanju lovnih područja na teritoriji Republike Srbije (Sl. gl. RS br 91/11, od 02. decembra 2011. godine) 
Pravilnik o lovočuvarskoj službi (Sl. gl. RS br 84/11, od 11. novembra 2011. godine) 
Pravilnik o lovačkim psima (Sl. gl. RS br 80/11, od 28. oktobra 2011. godine) 
Pravilnik o merama bezbednosti u lovištu (Sl. gl. RS br 76/11
Pravilnik o načinu obeležavanja, odnosno označavanja granica i lovno-tehničkih objekata u lovištu (Sl. gl. RS br 76/11)
Uredba o ustanovljavanju lovnih područja na teritoriji RS (Sl. gl. RS br 5/11, od 01.02.2011. godine)
Pravilnik o izmenama pravilnika o proglašenju lovostajem zaštićenih vrsta divljači, trajanju lovne sezone na lovostajem zaštićene vrste divljači u otvorenim i ograđenim lovištima, ograđenim delovima lovišta i poligonima za lov divljači, kao i merama zaštite i regulisanja brojnosti populacija trajno zaštićenih i lovostajem zaštićenih vrsta divljači (Sl. gl. RS br 91/10, od 03.12.2010. godine)
Pravilnik o ustanovljavanju lovnog područja i lovišta, uslovima za sprovođenje lovnog gazdovanja, postupku sprovođenja javnog oglasa, postupku za davanje i oduzimanje prava na gazdovanje lovištem, sadržini ugovora, uređivanju visine odgovarajućih garancija koje je dužno da obezbedi pravno lice pre zaključivanja ugovora, kao i uslovima i načinu za davanje lovnog revira u zakup (Sl. gl. RS br 80/10, od 02.11.2010. godine)
Pravilnik o proglašenju lovostajem zaštićenih vrsta divljači, trajanju lovne sezone na lovostajem zaštićene vrste divljači u otvorenim i ograđenim lovištima, ograđenim delovima lovišta i poligonima za lov divljači, kao i merama zaštite i regulisanja brojnosti populacija trajno zaštićenih i lovostajem zaštićenih vrsta divljači (Sl. gl. RS br 75/10, od 20.10.2010. godine)
Instrukcija dosadašnjim korisnicima lovišta koji su lovištima gazdovali do dana stupanja na snagu Zakona o divljači i lovstvu o načinu primene Pravilnika o uslovima i načinu organizovanja lova, izgledu i sadržini obrasca lovne karte, izgledu i sadržini obrasca dozvole za lov krupne divljači i dozvole za lov sitne divljači, kao i izgledu sadržini obrasca izveštaja o izvršenom lovu (od 09.09.2010. godine)
Instrukcija dosadašnjim imaocima javnih ovlašćenja u vršenju pojedinih poverenih poslova državne uprave (od 19.04.2010. godine)
Pravilnik o visini štete za bespravno ulovljenu ili na drugi način uništenu divljač (Sl. gl. RS br. 60/06, od 14.07.2006. godine)
 

Zakoni

Zakon o divljači i lovstvu (2010. godina)
Zakon o lovstvu (1993. godina)
 

Drugi srodni zakoni

Zakon o zaštiti životne sredine
Zakon o oružju i municiji
Zakon o dobrobiti životinja
Zakon o udruženjima
Zakon o stočarstvu (2010. godina)
 

Statut

Statut Lovačkog saveza Srbije (2014. godina)
Statut Lovačkog saveza Srbije (2013. godina)
Statut Lovačkog saveza Srbije (2009. godina)
Statut Lovačkog saveza Srbije (1993. godina)
Poslovnik o radu skupštine Lovačkog saveza Srbije (27.03.2010. godina)

Statut LU

Ogledni primerak Statuta lovačkog udruženja, (primerak na ćirilici)
Ogledni primerak Statuta lovačkog udruženja, (primerak na latinici)
 

Pravilnici LSS (do 2010. godine)

Pravilnik o korišćenju lovišta kojima gazduje Lovački savez Srbije preko lovačkog udruženja
Pravilnik o programu i uslovima polaganja lovačkog ispita
Pravilnik o uslovima i načinu organizovanja i izvođenja lova i obuke lovačkih pasa za lovce turiste u lovištima kojima gazduje Lovački savez Srbije preko lovačkih udruženja
Pravilnik o osnovama stručne i lovočuvarske službe LU
Pravilnik o lovnom streljaštvu sa propozicijama
Pravilnik o odlikovanjima
Pravilnik o radu Lovne oblasti
Pravilnik o programu i načinu polaganja ispita za ocenjivanje trofeja divljači
Pravilnik o ocenjivanju trofeja divljači
Predlog pravilnika o proglašenju počasnih i povlašćenih članova LU
Predlog pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti članova LU
 

Dokumeti MPŠV (do 2010. godine)

Pravilnik o sadržini i načinu izrade lovne osnove lovišta, lovnog područja i godišnjeg plana gazdovanja lovištem
Pravilnik o obrascu dozvole za lov krupne divljači, obrascu, sadržini i načinu izdavanja propratnice, trofejnog lista i načinu vođenja evidencije trofeja i izdatim trofejnim listovima
Pravilnik o obrascu legitimacije i službenom odelu lovočuvara
Pravilnik o uslovima i merama za humano hvatanje i uništavanje pasa i mačaka lutalica
Pravilnik o uslovima pod kojim lovac turista može loviti i izvoditi obuku lovačkih pasa u lovištima na teritoriji Republike Srbije
Pravilnik o veterinarsko-sanitarnim uslovima objekta za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla
Naredba o lovostaju divljači
Republika Srbija - pregledna karta opština (od 01.01.2005. godine)
 

Uputstva i vodiči

Uputstvo o brojanju divljači
Uputstvo o ponašanju lovaca u grupnom lovu vuka
Uputstvo o sprovođenju mera za sprečavanje šteta koje divljač može pričiniti imovini i ljudima
Vodič za razvoj i primenu preduslovnih programa i principa HACCP u proizvodnji hrane
Uputstvo o brojanju divljači
Uputstvo o ponašanju lovaca u grupnom lovu vuka
Uputstvo o sprovođenju mera za sprečavanje šteta koje divljač može pričiniti imovini i ljudima
Vodič za razvoj i primenu preduslovnih programa i principa HACCP u proizvodnji hrane
 

Instrukcije, obaveštenja, obrasci i ugovori

Obaveštenje vlasnicima i korisnicima imovine na području lovišta, ogledni primerak, 2012.
Obrasci akata u postupku utvrđivanja štete po pravilniku o merama za sprečavanje šteta, mart 2012. ( pdf)
Ugovor o korišćenju objekta za pregled divljači, ogledni primerak, 2012.
Lovačka komora -procedura za sticanje licence, ( pdf)
Instrukcija o merama zaštite divljači u lovištima, u opštinama u kojima nije ukinuta vanredna situacija (22.02.2012. godine)
Instrukciia o merama zaštite divljači u lovištima za vreme trajanja vanredne situacije (05.02.2012. godine)
 
© 2004 Lovački savez Srbije
Lovački savez Srbije
ul. Alekse Nenadovića br. 19-23/II
11000 Beograd
tel.: (011) 3442-467 
fax: (011) 3442-477

Pravilnik o izmenama pravilnika o proglašenju lovostajem zaštić