P R A V I L N I K

O  LOVNOM STRELJAŠTVU 

Član 1.

Lovački savez Srbije radi postizanja gore navedenih ciljeva sprovodi aktivnosti u lovnom streljaštvu koje su navedene u Projektu uvođenja lovnog streljaštva u naše lovstvo, usvojenog na sednici UO LSS 1996. godine. Lovački savez Srbije u skladu sa donetim Statutom LSS, a preko svog tela - Komisije za lovno streljaštvo uređuje materijalno i organizacino odvijanje lovno-streljačkih aktivnosti i u tom smislu donosi Propozicije za takmičenja u lovnom streljaštvu.

Član 2.

 Nosioci aktivnosti u lovno-streljačkom takmičenju su Lovačka udruženja članice Lovačkog saveza Srbije i njihove streljačke sekcije koje svoje aktivnosti izvode u skladu sa ovim Pravilnikom. Jedna od njih je i organizovanje takmičenja u lovnom streljaštvu u gađanju iz olučenih i neolučenih cevi.

Član 3.

 Lovno-streljačke aktivnosti se odvijaju kroz takmičenja u lovnom streljaštvu.  Lovno streljačka takmičenja se odvijaju u dve osnovne discipline gađanjem vatrenim oružjem iz : 
- olučenih (lovački karabin) i
- neolučenih cevi (lovačke puške sačmarice).

Član 4.

Za olučene cevi se predviđaju dve discipline: gađanje nepokretne i gađanje pokretne mete, dok se za gađanje iz neolučenih cevi predviđaju takođe dve discipline: TRAP i SKEET.

 Član 5.

Sistem takmičenja je iz dva dela: KUP LSS i LIGA LSS.  KUP sistem podrazumeva takmičenja iz obe vrste oružja (sa olučenim i neolučenim cevima), kao i u svim disciplinama osim SKEET, dok se i za njega ne steknu uslovi. Na ovim takmičenjima, koja organizuju Lovačka Udruženja uz pomoć Lovačkog saveza Srbije mogu učestvovati svi lovci. LIGA sistem podrazumeva takmičenja u gađanju TRAP discipline samo, dok se ne steknu uslovi i za druge discipline po “kružnom” principu samo za LU koja su zainteresovana za učešće u njoj, i organizuju se po lovnim oblastima koje su utvrđene u osnovama Programa razvoja lovstva u Srbiji od 1996-2005.godine.

  Član 6.

Nosilac aktivnosti Lovačkog saveza Srbije po pitanju lovnog streljaštva je Komisija za lovno streljaštvo Lovačkog saveza Srbije, čiji su glavni zadaci:

- izrada propozicija za lovno streljaštvo u pojedinim disciplinama, koje su sastavni deo ovog Pravilnika,

- upoznavanje lovačke javnosti sa njima putem sredstava informisanja i “Lovačkih novina”,

- evidentiranje postignutih rezultata na takmičenjima i vođenje rang -lista najuspešnijih na njima kao i njihovo objavljivanje u sredstvima informisanja i “Lovačkim novinama”,

- pružanje svih vidova pomoći Lovačkim udruženjima u vezi organizovanja lovnog streljaštva u njihovim sredinama, naročito u vezi tehničko-organizacionih pitanja,

- ocenjivanje regularnosti održanih takmičenja po Propozicijama Lovačkog saveza Srbije,

- stalno praćenje mogućnosti za povećanje disciplina u lovnom streljaštvu, kao i novina u Propozicijama za njihovo održavanje,

- pronalaženje mogućnosti za što povoljniju nabavku sredstava za održavanje lovno - streljačkih takmičenja - meta, glinenih golubova, municije, oružja i ostalog,

- nabavku priznanja (medalja i pehara) kao i drugih vidova nagrada za najuspešnije po pojedinim disciplinama,

- kontakt sa organizacijama koje imaju slični vid delovanja: Streljačkim savezima Srbije i Jugoslavije, Savezom za leteće mete Jugoslavije, Zavodom za ispitivanje i žigosanje oružja, firmom “Zastava” kao i ostalim proizvodjačima oružja i municije, MUP-om Srbije itd.

Član 7.

Organizatori takmičenja - Lovačka udruženja i Lovačko streljačke sekcije su dužne da poštuju Propozicije za takmičenja u lovnom streljaštvu kao i mere bezbednosti u rukovanju oružjem za ovakve manifestacije. 

Član 8.

Komisija za lovno streljaštvo određuje iz svojih redova delegata ili ovlašćeno lice za određeno takmičenja sa Kalendara takmičenja za dotičnu godinu. Dužnost delegata ili ovlašćenog lica je da prati regularnost i bezbednost takmičenja te da po potrebi preduzima mere i postupke koje su obavezujuće za organizatora takmičenja.

 U slučaju odsustva delegata ili ovlašćenog lica organizator takmičenja je dužan da mu odredi zamenu iz svojih redova, o čemu se prilaže poseban zapisnik.

Član 9.

U slučaju da dođe do kršenja i povrede propozicija na koje ukazuje delegat ili ovlašćeno lice i odbijanju organizatora da postupi u skladu sa utvrđenim Propozicijama. a po primedbi ovlašćenog lica dotično takmičenje se neće moći verifikovati za tu sezonu, odnosno rezultati postignuti na tom takmičenju se neće moći priznati i rangirati.

Član 10.

Za sve bezbednosne uslove na takmičenjima odgovorna su Lovačka udruženja u čijem lovištu se ona izvode, zbog čega su ona dužna da preduzmu sve radnje kako do neželjenih posledica ne bi došlo: potrebne mere obezbeđenja, dobijanje dozvole za organizovanje takmičenja, pozivanje organa MUP-a na samo takmičenje i ostalo. U slučaju kršenja reda i discipline usled čega se ugrožavaju imovina, bezbedost i životi ljudi prisutnih na takmičenju organizator kao i sva lica koja su prisutna su obavezna da reaguju kako bi se ta opasnost otklonila, bilo skretanjem pažnje - opomenom lica ili prijavom organima MUP-a.

Član 11.

Organizatori takmičenja u lovnom streljaštvu moraju postignuti i sprovesti sve neophodne mere bezbednosti prisutnih - lica i imovine.  U tom smislu dužni su ostvariti aktivnu saradnju sa organima MUP-a i preko svojih ovlašćenih lica otklanjati eventualne opasnosti i nepravilnosti prilikom takmičenja.

Član 12.

Sva lica prisutna na takmičenjima u lovnom streljaštvu koja organizuju Lovačka udruženja uz pomoć Lovačkog saveza Srbije su dužna da se ponašaju dostojanstveno, kulturno i u skladu sa Zakonom o držanju i nošenju oružja što se naročito odnosi na takmičare. Ukoliko takmičar krši Propozicije za takmičenje u lovnom streljaštvu, rukuje oružjem tako da ono ugrožava imovinu, bezbednost i živote ljudi može biti kažnjen.

Kazne su:
- opomena,
- suspenzija za odredjenu disciplinu i
- diskvalifikacija i udaljenje sa celog takmičenja. 

  Član 13.

Upravni odbor LSS ovlašćuje Komisiju za lovno streljaštvo da:
- ceni regularnost takmičenja i verifikuje rezultate postignute na njima, 
- usvaja ili poništava postignute rezultate na takmičenjima, kako pojedinačne tako i ekipne,
- utvrđuje odgovornost i izriče disciplinske mere takmičarima,
- dodeljuje diplome, zahvalnice i nagrade organizatorima i takmičarima za postignute rezultate i doprinos lovnom streljaštvu,
- predlaže raspodelu sredstava namenjenih za razvoj lovnog streljaštva u Finansijskom  planu LSS.

Član 14.

Sastavni deo ovog Pravilnika čine PROPIZICIJE za takmičenja u lovnom streljaštvu.


© 2004 Lovački savez Srbije