Na osnovu člana 28. stav 5. i člana 5. i člana 32. stav 6. Zakona o lovstvu ("Službeni glasnik RS", br. 39/93),
Ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, donosi

PRAVILNIK

O SADRŽINI I NAČINU IZRADE LOVNE OSNOVE LOVIŠTA, LOVNE OSNOVE LOVNOG PODRUČJA I GODIŠNJEG PLANA GAZDOVANJA LOVIŠTEM

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 13/94 i 11/95)

 

Član 1.
Ovim pravilnikom bliže se uređuje sadržina i način izrade lovne osnove lovišta, lovne osnove lovnog područja i godišnjeg plana gazdovanja lovištem.

I. Lovna osnova lovišta

Član 2.
Lovna osnova lovišta sadrži:
1) osnovne podatke o lovištu;
2) osnovne podatke o korisniku lovišta;
3) rezultate gazdovanja lovištem u prethodnom periodu;
4) prikaz stanja lovišta;
5) ciljeve gazdovanja lovištem;
6) mere za ostvarivanje ciljeva gazdovanja lovištem;
7) mere za sprečavanje šteta od divljači;
8) ekonomsko-finansijsku osnovu gazdovanja;
9) evidenciju o izvršenim radovima i merama u lovištu;
10) kartu lovišta.

Član 3.
Osnovni podaci o lovištu obuhvataju naročito: površinu lovišta po vlasništvu i kulturi, prirodne i druge uslove (orografske, hidrološke, klimatološke, vegetacijske) za život i razvoj populacija divljači koje se mogu gajiti u lovištu, bonitet i kapacitet lovišta, obaveze iz ugovora o davanju lovišta na gazdovanje i kratki opis osnovnih karakteristika susednih lovišta (vrste divljači koje se gaje, zajedničke karakteristike tih lovišta i rejone ugrožene štetama od divljači i na divljači).

Član 4.
Osnovni podaci o korisniku lovišta sadrže: naziv, sedište, registrovanu delatnost korisnika, broj zaposlenih na poslovima lovstva po kvalifikacijama i strukturi.

Član 5.
Rezultati gazdovanja lovištem u periodu važnosti prethodne osnove obuhvataju kratki prikaz o planiranim i ostvarenim rezultatima gazdovanja lovištem.

Član 6.
Opis stanja lovišta obuhvata: stanje fonda divljači po vrstama, broju polu i starosnoj strukturi, broj i vrstu lovnih, lovnotehničkih objekata, objekte za veštačku proizvodnju i prilagođavanje divljači uslovima u lovištu prikaz ograđenih delova lovišta, površina, namena i fond divljači.

Član 7.
Ciljevi gazdovanja se utvrđuju kao opšti i posebni.
Opšti ciljevi su zaštita, gajenje, lov, korišćenje divljači i njenih delova tako da se merama gazdovanja obezbedi gajenje onih vrsta divljači u broju i kvalitetu koji dozvoljavaju prirodni uslovi u lovištu.
Posebni ciljevi su: postizanje određenog broja i kvaliteta, polne i starosne strukture, gustine populacije, način korišćenja divljači i njenih delova (lovni turizam, sportsko-rekreativna aktivnost), poboljšanje prirodnih uslova staništa i utvrđuju se za značajnije vrste divljači i zaštita retkih i proredenih vrsta divljači i dr.

Član 8.
Mere za postizanje ciljeva gazdovanja lovištem su:
1) obnavljanje i prirast divljači u lovištu (dinamika razvoja populacije);
2) izgradnja i održavanje lovnih i lovno-tehničkih objekata u lovištu (lovni putevi i staze, zgrade, osmatračnice, čeke, hranilišta, pojilišta, solišta i dr.);
3) odstrel divljači;
4) gajenje, zaštita, lov i korišćenje divljačci i njenih delova (posebno za ograđene delove lovišta);
5) zaštita divljači i mere za obezbeđenje mira (fizičke, pravne, biološke i zdravstvene) u lovištu;
6) prihrana i prezimljavanje divljači u lovištu;
7) mere za ostvarivanje saradnje sa drugim delatnostima u lovištu u cilju zaštite i mira divljači (šumarstvo, poljoprivreda, vodoprivreda) i susednim lovištima;
8) naseljavanje divljači u lovište;
9) i druge mere koje proističu iz posebnih ciljeva gazdovanja u lovištu.
Podaci iz tačke 1) ovog člana vode se na obrascima LO-1, LO-2, LO-3, LO-4, LO-5, LO-6, LO-7 i LO-8, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i njegov su sastavni deo.

Član 9.
Mere za sprečavanje šteta, koje može divljač pričiniti ljudima i imovini u lovištu obuhvataju:
1) mere koje je obavezan da preduzima korisnik lovišta u odnosu na određenu divljač i određenu imovinu;
2) mere koje je obavezan da preduzima korisnik, odnosno vlasnik imovine u lovištu;
3) način utvrđivanja nastalih šteta od divljači u lovištu i način naknade eventualnih šteta, te obezbeđivanja izvora sredstava za naknadu nastalih šteta.

Član 10.
Ekonomsko finansijska osnova gazdovanja lovištem obuhvata:
1) projekciju neposrednih i posrednih prihoda od gazdovanja lovištem i njihovu dinamiku u toku godine (lov i korišćenje divljači i delova divljači; članarina, koristi od veštačke proizvodnje divljači, korišćenje drugih objekata u lovištu i korišćenje objekata za lovni turizam ili objekata za potrebe lovaca i dr.);
2) rashode u gazdovanju lovištem (čuvanje lovišta, uređivanje i održavanje lovišta i objekata u lovištu, nabavka opreme za rad u lovištu, izrada lovnih osnova, stručna služba lovišta, veštačka proizvodnja divljači) i druge rashode za unapređenje lovišta;
3) investiciona ulaganja finansijskih sredstava ili druga ulaganja u lovište (sopstvena sredstva iz gazdovanja, dobrovoljni rad, druga sredstva korisnika lovišta, sredstva od drugih pravnih ili fizičkih lica).

Član 11.
Evidencija o izvršenim radovima i sprovedenim merama vodi se za svaku lovnu godinu u periodu važenja lovne osnove na obrascima koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.
Evidencija iz stava 1. ovog člana obuhvata sledeće podatke:
1) investicije u lovište i izgradnju lovno-tehničkih objekata (obrazac E-1);
2) održavanje lovišta i objekata u lovištu (obrazac E-2);
3) divljač u lovištu (obrazac E-3);
4) ulovljene divljači u lovištu (obrazac E-4);
5) proizvodnje i nabavke hrane, medikamenata i drugih sredstava za ishranu i prihranjivanje divljači obrazac E-5);
6) šteta u lovištu, šteta na divljači i od divljači (obrazac E-6 i E-7), i
7) hroniku lovišta.

Član 12.
Karte lovišta se izrađuju u razmeri od 1:50.000 u zavisnosti od veličine i oblika lovišta i to kao osnovna karta lovišta i pregledna karta lovišta po potrebi.
Osnovna karta se radi u razmeri do 1:50.000. U njoj su prikazane granice lovišta, naselja, komunikacije, lovačke kuće, objekti za veštačku proizvodnju divljači, lovne staze, lovnotehnički objekti (osmatračnice, pojila, solišta, spremišta za hranu, hranilišta, prihvatilišta, karantini za divljač) i drugi objekti, koji mogu biti u funkciji razvoja lovišta.
Pregledna karta lovišta prikazuje prostorni razmeštaj divljači (rejone) pojedinih vrsta divljači, rezervata, osmatračnice, ograđene delove lovišta i zaštićene delove prirode u lovištu.

Član 13.
Korisnici lovišta upisuju podatke o gazdovanju lovištem u lovnu osnovu najdalje do 30. aprila tekuće godine za prethodnu godinu.

Član 14.
Lovna osnova lovišta se izrađuje u obliku tvrdo ukoričene knjige čije stranice su numerisane.
Svi podaci koji se unose u lovnu osnovu upisuju se pisaćom mašinom, osim podataka evidencije koji se unose pisanjem mastilom ili hemijskom olovkom.

II. LOVNA OSNOVA LOVNOG PODRUČJA

Član 15.
Lovna osnova lovnog područja sadrži naročito:
1) osnovne podatke o lovnom području;
2) prikaz stanja lovišta prirodne i druge uslove za gajenje krupne divljači u području;
3) ciljeve gazdovanja u lovnom području i mere za ostvarivanje ciljeva gazdovanja;
4) mere zaštite divljači u lovištu i mere za sprečavanje štete od divljači u lovištima lovnog područja;
5) uslove i način organizovanja lova na krupnu divljač u lovištima lovnog područja;
6) preglednu kartu.

Član 16.
Osnovni podaci o lovnom području obuhvataju:
1) broj lovišta i površinu lovnog područja;
2) prirodne i druge uslove za gajenje krupne divljači u lovnom području;
3) broj i vrstu krupne divljači koja se gaji ili može gajiti u lovnom području;
4) podatke o broju i stanju lovno-tehničkih i drugih objekata u lovnom području;
5) podatke o korisnicima lovišta obuhvaćenih lovnim područjem (naziv, sedište, kadrovska i tehnička opremljenost).

Član 17.
Prikaz stanja lovišta, prirodni i drugi uslovi za gajenje krupne divljači u području obuhvataju:
1) stanje fonda krupne divljači;
2) broj i vrstu lovnih i lovnotehničkih i drugih objekata;
3) ograđene delove lovišta i njihovu namenu;
4) i druge podatke koji su bitni za gazdovanje lovnim područjem.

Član 18.
Ciljevi gazdovanja u lovnom području obuhvataju ciljeve navedene u članu 7. ovog pravilnika.

Član 19.
Mere za postizanje ciljeva gazdovanja sa divljači u lovnom području obuhvataju naročito:
1) rejoniziranje površina lovnog područja prema određenim populacijama krupne divljači i utvrđivanje kapaciteta lovnog područja (ukupni po lovištima);
2) obnavljanje i prirast divljači (dinamika i broj pojedinih populacija krupne divljači);
3) izgradnju i održavanje lovnih i lovno-tehničkih objekata u lovištima lovnog područja (minimum koji svako lovište za određenu populaciju treba da izvrši);
4) planiranje odstrela krupne divljači (selektivni i trofejni, dinamika i vreme izvođenja lova);
5) zaštitu krupne divljači (čuvanje, obezbeđenje mira, zdravstvene mere i dr.);
6) naseljavanje krupne divljači.

Član 20.
Pored mera za sprečavanje štete od divljači utvrđenih u članu 9. ovog pravilnika, u osnovi lovnog područja utvrđuju se i uslovi i način naknade šteta od krupne divljači koja nastaje u rejonima gde nije osnovom predviđeno njeno gajenje.

Član 21.
Uslovi i način organizovanja lova krupne divljači u lovnom području obuhvataju naročito:
1) vreme i način prebrojavanja divljači;
2) način praćenja kretanja populacije divljači (migraciju) u lovnom području;
3) vreme i način lova krupne divljači;
4) prava i obaveze korisnika lovišta u lovljenju i korišćenju ulovljene krupne divljači u rejonima lovnog područja gde nije predviđeno njeno gajenje.

Član 22.
Pregledna karta lovnog područja se izrađuje u razmeri 1:100.000 i 1:200.000. Pregledna karta prikazuje lovišta ili delove lovišta, koji su u sastavu lovnog područja, prostorni razmeštaj krupne divljači, zgrade za lovce, komunikacije, naselja, ograđena lovišta ili delove lovišta, zaštićene delove prirode u lovnom području i druge objekte koji su od značaja za gazdovanje krupnom divljači u lovnom području.

Član 23.
Lovna osnova lovnog područja izrađuje se u obliku tvrde ukoričene knjige, čije stranice su numerisane.
Svi podaci koji se unose u lovnu osnovu lovnog područja, osim podataka o evidenciji, upisuju se pisaćom mašinom, a podaci o evidenciji ručno mastilom ili hemijskom olovkom.

III. GODIŠNJI PLAN GAZDOVANJA LOVIŠTEM

Član 24.
Godišnji plan gazdovanja lovištem sadrži:
1) opšte podatke o lovištu:
2) rezultate gazdovanja lovištem u prethodnoj godini;
3) stanje populacije divljači;
4) radove na uređivanju i održavanju lovišta;
5) unošenje žive divljači;
6) mere gajenja i zaštite divljači;
7) obim lova;
8) mere za sprečavanje šteta od divljači i na divljači; i
9) prihode i rashode;
Brojčani pokazatelji godišnjeg plana gazdovanja lovištem se prikazuju u obrascima OGP-1, 2, 3 i 4. koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 25.
Opšti podaci o lovištu obuhvataju:
1) naziv korisnika lovišta, broj kadrova i tehničku opremljenost i dr.;
2) površinu lovišta;
3) prirodne i druge uslove u lovištu (kratko).

Član 26.
Rezultati gazdovanja lovištem u prethodnoj godini obuhvataju:
1) izvedene radove na uređivanju lovišta i stanje lovnih i lovnotehničkih objekata u lovištu;
2) sprovedene mere gajenja i zaštite;
3) izvršeni odstrel divljači;
4) uložena sredstva za unapređivanje i zaštitu divljači.

Član 27.
Stanje populacija divljači obuhvata: opis populacija u proleće nakon prebrojavanja po vrstama divljači i po strukturi (polna, starosna i trofejna).

Član 28.
Radovi na uređivanju i održavanju lovišta obuhvataju redove na izgradnji i popravci lovnih i lovnotehničkih objekata.

Član 29.
Mere gajenja i zaštite divljači obuhvataju:
1) praćenje stanja i kretanja divljači u lovištu,
2) čuvanje i zaštitu divljači,
3) iznošenje hrane u lovište,
4) obradu njiva ili livada u lovištu radi ishrane divljači,
5) podizanje remiza i drugih skloništa za divljač.

Član 30.
Obim lova divljači obuhvata podatke o odstrelu divljači - selekcioni i trofejni odstrel po broju, vrsti i strukturi.
Planom odstrela utvrđuje se početak lova i broj lovnih dana za pojedinu vrstu divljači, kao i način izlovljavanja divljači i struktura korisnika divljači (lovci - članovi, domaći i strani turisti, hvatanje žive divljači).

Član 31.
Mere za sprečavanje šteta obuhvataju mere iz lovne osnove lovišta i način obezbeđivanja sredstava za naknadu šteta od divljači za lovnu godinu.

Član 32.
Odredbe ovog pravilnika koje se odnose na sadržaj i način izrade lovnih osnova lovišta primenjuju se i na sadržaj i način izrade Privremenog godišnjeg plana gazdovanja lovištem u obimu utvrđenom u članu 70. stav 4. Zakona o lovstvu.

Član 33.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".


© 2004 Lovački savez Srbije