Na osnovu člana 53. stav 3. Zakona o lovstvu /"Sl.gl. RS" br: 39/93), Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, donosi,


UPUTSTVO
O SPROVOĐENJU MERA ZA SPREČAVANJE ŠTETA KOJE DIVLJAČ
MOŽE PRIČINITI IMOVINI I LJUDIMA

(Objavljeno u "Sl. glasniku RS", br. 33/94)1. Mere za sprečavanje šteta sprovodi korisnik lovišta na način kojim obezbeđuje:
1) Održavanje brojnog stanja divljači u lovištu u granicama kapaciteta lovišta utvrđenog lovnom osnovom za gajenje zaštićenih vrsta divljači, a na nivou biološke ravnoteže za ostale vrste divljači van režima zaštite.
2) Hrana i voda za sve vrste divljači koje žive u lovištu u potrebnoj količini, a za vreme pojave povećanja šteta, neposredno pre setve ili sadnje, za vreme suše, u vreme dozrevanja useva i plodova, kao i pojačana ishrana i prihranjivanje divljači koja čini štetu.
3) Podizanje "polja za divljač" i "remiza za divljač" setvom i sadnjom biljnih vrsta koje privlače divljač u delovima lovišta udaljenim od površina na kojima divljač pričinjava štete.
4) Pružanje pomoći pri nabavci sredstava za odbijanje divljači (repelenata) i davanje uputstava o korišćenju tih sredstava u cilju sprečavanja, odnosno smanjivanja šteta od divljači.
      Obim i način pružanja pomoći utvrđuju sporazumno korisnik lovišta i vlasnik-korisnik zemljišta, voda, useva i zasada.
5) Održavanje zdravstvenog stanja divljači i preduzimanje higijensko-tehničkih mera koje sprečavaju pojavu širenja zaraznih i drugih bolesti.
      U vreme pojave većih šteta u određenim zonama lovišta, korisnik lovišta povećava broj čuvara u cilju sprečavanja i smanjivanja šteta.
2. Vlasnici i korisnici zemljišta, šuma, zasada, useva i voda u lovištu i u neposrednoj blizini lovišta učestvuju u sprovođenju mera za sprečavanje šteta od divljači na način kojim se obezbeđuje:
1) Nabavljanje sredstava koja odbijaju divljač (repelenti) od useva i zasada i koriste ih prema uputstvu proizvođača, odnosno korinika lovišta.
2) Redovna kontrola stanja svoje imovine i u slučaju pojave šteta od divljači odmah, a najkasnije za 24 sata po nastanku štete pismeno obaveštavaju korisnika lovišta o tome.
3) Čuvanje ili organizovanje čuvanja ugrožene imovine korišćenjem vezanih pasa, raznih plašila, svetlosnih i zvučnih uređeja, loženjem vatre, spaljivanjem materijala čiji dim i gasovi odbijaju divljač i drugim prikladnim sredstvima.
4) Korišćenje mehaničkih sredstava za pojedinačnu zaštitu stabala voćaka i drugih sadnica (alufolija, metalne trake, plastične trake, plastične trake, plastična folija, plastični ili papirnati džakovi, šiblje, kukuruzovina i drugi materijali).
5) Zaštita najugroženijih useva i zasada (povrtnjaci, rasadnici, voćnjaci, plantaže, vinogradi) ograđivanjem odgovarajućim ogradama u zavisnosti od vrste divljači koja ugrožava imovinu korišćenjem priručnog materijala, drveta, vučene i pletene žice, farmerskog pletiva, elektroograda (električnih pastira).
6) Uklanjanje useva i plodova sa površina u lovištu i u neposrednoj blizini lovišta u agrotehničkom roku.
7) Zasejavanje ili zasađivanje enklava i poluenklava u lovištu, naročito u šumskom kompleksu usevima i zasadima koji ne privlače divljač i održavaju plodored na tim površinama kako divljač ne bi navikla na istu hranu i na istom mestu.
3. Ovo uputstvo stupa na snagu narednog dana od dana objavlivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".


© 2004 Lovački savez Srbije